"Her şey, Cenab-ı Hakk'ın takdiriyledir." Burada Külli irade mi kastedilmiş? İhtiyari ve ızdırari kaderle alakası nedir? Takdir derken; ilim+irade+kudret beraber midir?


"Takdir" kelime olarak bir şeyi belirlemek, bir şeyi tayin etmek, bir şeyi seçmek, bir şeyi beğenmek gibi birçok anlama gelir.

Takdirin kader açısından tanımı "Kainatta olacak şeylerin zamanını, yerini, özelliklerini ve nasıl olacağını Allah'ın ezelde bilmesi demektir.”

Allah’ın takdir etmesi, olacak her şeyin ne şekilde, nasıl, nerede ve ne zaman olacağına dair konumunun, sonsuz ilminin dairesinde şekillendirmesi demektir.

Yani, Allah her konuda, -tabir yerindeyse- iğneden ipliğe, atomdan galaksilere kadar ne yapacağını ezelden beri bilmektedir. Onun ilmiyle belirlediği bu hususlar "takdir etmek" manasına geliyor.

"Takdir", daha çok ilim ve kader ile ilgili bir durum iken, irade ve kudret ise kaza ve infaz ile ilgili bir durumdur. Allah ilmi ile takdir eder, irade ve kudreti ile de kaza eder demek daha doğru olur.

İhtiyari ya da iradi kader, insan iradesinin seçim alanı iken, ızdırari kader ise Allah’ın külli iradesinin seçim alanıdır.

"Takdir-i İlahi" denilince genelde insan iradesini aşan ızdırari kader akla gelir.