"Belki bir asırda, kavimlere göre ayrı ayrı şeriatler, peygamberler gelebilir ve gelmiştir." Bütün peygamberler için bu görevlendirme olmuş mu, burada resul ve nebi farkı var mıdır?


Peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen yirmi beş zattan ibaret değildir. Bir hadisin işaretine göre 124.000 peygamber gelmiştir. Bunlardan 313 tanesi resüldür.(1)

Hadislerde ifade edilen yüz yirmi dört bin peygamberin hepsinin bir kitapla bir şeriatla gelmiş olması mümkün değildir.

Allah bu peygamberlerin bir kısmına müstakil kitap verildiği gibi, bir evvelkinin kitabıyla amel edenler de olmuştur. Nitekim Musa (as)'ın kitabıyla Harun (as) da amel etmiştir. 

"İmam-ı Rabbanî, hem delile hem keşfe dayanarak demiş ki: 'Hindistan'da çok peygamberler gelmiştir. Fakat bazılarının ya hiç ümmeti olmamış veya sayılı birkaç kişiyle sınırlı kaldığı için iştihar etmemiş veyahut nebi ismi verilmemiş.'"(2)

Resul ile nebi arasında fark vardır. Resul kavramı, yeni bir kitap ve şeriatla gelen peygamberler için, nebi ise, kitap ve şeriat getirsin ya da getirmesin bütün peygamberler için kullanılan bir terimdir. Yani her resul nebidir, ama her nebi resul değildir.

Burada esas olan iman, ibadet ve ahlaktır ve bütün peygamberlerin birinci vazifesi, asıl misyonu bu üç vazifeyi deruhte etmektir. Belki de nebilerin büyük bir kısmı, içinde yaşadığı toplum ve kültürün iman, ibadet ve ahlaka zıt ve ters düşmeyen kısımlarına dokunmamışlar, sadece bu üç esası vurgulamışlardır.

Dipnotlar:

(1) bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77.
(2) bk. Nursi, Mektubat, Yrmi Sekizinci Mektup, s. 386.