"Belki bir asırda, kavimlere göre ayrı ayrı şeriatler, peygamberler gelebilir ve gelmiştir." Bütün peygamberler için bu görevlendirme olmuş mu, burada resul ve nebi farkı var mıdır?


Peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen yirmi beş zattan ibaret değildir. Bir hadisin işaretine göre 124.000 peygamber gelmiştir. Bunlardan 313’ü resüldür.(1)

Hadislerde ifade edilen yüz yirmi dört bin peygamberin hepsinin bir kitapla ve bir şeriatla gelmiş olması mümkün değildir. Allah bu peygamberlerin bir kısmına müstakil kitap verildiği gibi, bir evvelkinin kitabıyla amel edenler de olmuştur. Nitekim Hz. Musa’ya indirilen Tevrat’la Hz. Harun (as) da amel etmiştir. 

"İmam-ı Rabbanî, hem delile hem keşfe dayanarak demiş ki: 'Hindistan'da çok peygamberler gelmiştir. Fakat bazılarının ya hiç ümmeti olmamış veya sayılı birkaç kişiyle sınırlı kaldığı için iştihar etmemiş veyahut nebi ismi verilmemiş.'"(2)

Resul ile nebi arasında fark vardır. Resul mefhumu, yeni bir kitap ve şeriatla gelen peygamberler için, nebi ise, kitap ve şeriat getirsin ya da getirmesin bütün peygamberler için kullanılan bir ıstılahtır. Yani her resul nebidir, ama her nebi resul değildir.

Burada esas olan iman, ibadet ve ahlaktır. Bütün peygamberlerin birinci vazifesi ve asıl gayesi bu üç mühim vazifeyi deruhte etmektir. Belki de nebilerin büyük bir kısmı, içinde yaşadığı toplum ve kültürün iman, ibadet ve ahlaka zıt ve ters düşmeyen kısımlarına dokunmamışlar, sadece bu üç esası nazara vermişlerdir.

Dipnotlar:

1) bk. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/265-266; İbn Hibbân, es-Sahîh, 2/77.
2) bk. Nursi, Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup, Sekizinci Risale.