MÜFTÜ KEMÂLEDDİN EFENDİ


1867 yılında Harput'ta doğdu. Babası Hacı Abdulhamid Hamdi Efendidir. Harput'un önde gelen âlimlerindendir. Babası, Kemalettin Efendi'nin kabiliyetini görerek onun iyi yetişmesi için büyük gayret göstedi.

Kemâleddin Efendi önce Harput'taki Cevheriye Medresesi dahilindeki okul Öncesine ait bir mektebi bitirir. Daha sonra babasının müderrislik yaptığı Kâmil Paşa Medresesinde eğitimine devam etti.

Dinî ilimlerin yanı sıra farklı alanlarda da kendisini geliştirdi. "Kaside-i Bürde", "Kaside i Mudariye" ve "Mizânü’l-âdil" gibi meşhur edebî eserleri ve birçok Arapça kasideleri ezberledi. Şam âlimlerinden Şeyh Bedrettin Efendi'den hadis dersleri alarak bu yönünü de tamamladı.

Babasının ihtiyarlığı sebebiyle Kâmil Paşa Medresesinin tedrisatını üstlendi. Bunun dışınoa çeşitli eğitim kurumlarında muallimlik yaptı. 1908 yılında kadılık görevine getirildi. 1909 yılında İstinaf Mahkemeleri üyeliğine getirildi. 1916 yılında da Harput'ta yeni açılan Darü’l-hilâfede (Yüksek Okul) hadis, usûl ve fıkıh ‘İslâm Hukuku) derslerine girdi.

Müftü Kemâleddin Efendi bir yandan ilmini geliştirip öğrenciler yetiştirirken, bir yandan da kalıcı eserler verdi. Nesir halinde yazdığı 33 adet ilmî, dinî ve edebî eserin yanında, 6 adet de manzum eser yazdı.
Kemâleddin Efendi, 2 Şubat 1939 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuştu.