RAHMETULLAH-İ HİNDÎ


Kaynaklarda Allâme Rahmetullah Efendi olarak da anılan Rahmetullah-ı Hindî, adından da anlaşıldığı gibi Hindistan’da doğmuş ve tahsilini burada yapmıştır. En önemli ve en meşhur kitabı “İzhâru’l-Hak”tır. Bu kitabın ortaya çıkış sebebi kaynaklarda şöyle aktarılır:

Protestan papazı Fander, Hıristiyanlar arasında çok meşhûr idi. Protestan Misyoner Teşkilâtı, seçtikleri papazlar ile Fander’i Hindistâna gönderdi. Hıristiyanlığı yaymak için çalışacaklardı. 1854 seneside bu misyoner heyeti, âlimler ve seçilmiş zâtlar arasında, Delhînin büyük İslâm âlimi Rahmetullah Efendi ile münâzara, ilmî mücâdele yaptılar. Uzun münâkaşalar neticesinde, Fander ve yardımcıları cevap veremez hâle geldiler. Dört sene sonra, İngiliz hükûmeti Hindistan’ı işgal edip Müslümanlara, özelikle sultana ve din adamlarına korkunç işkenceler yapınca Rahmetullah Efendi, Mekke-i Mükerreme’ye hicret etti. 1878 senesinde, bu misyoner heyeti İstanbul’a gelerek, Hıristiyanlık propagandasına başladı. Sadrazam Hayreddin Paşa, Rahmetullah Efendiyi İstanbul’a dâvet etti. Misyonerler, karşılarında Rahmetullah Efendiyi görünce çok korktular. Kendilerine yöneltilen sorulara cevap veremiyerek, kaçmaktan başka çare bulamadılar. Paşa, bu büyük İslâm âlimini ödüllendirdi. Hıristiyanları nasıl red ve perişan ettiğini yazmasını ricâ etti. Bunun üzerine Rahmetullah Efendi Arapça olarak İzhâr’ul-hak isimli kitabını yazdı ve daha sonra Mekke’ye gitti. Hayreddin Paşa, bunu Türkçeye tercüme ettirip, Arapçasıyla birlikte bastırdı. Avrupa dillerine de tercüme edilerek basıldı ve çeşitli ülkelere gönderildi. Hattâ bazı İngiliz gazetelerinde “Eğer bu kitap yayılırsa, Hıristiyanlık çok zarar görecektir” şeklinde ifadeler kullanarak yayın yaptılar.

Bütün Müslümanların halifesi olan Sultan İkinci Abdülhamid Hân, Rahmetullah Efendiyi tekrar dâvet edip, sarayında çok büyük hürmet ve ikrâmla ağırladı. Bir süre sonra tekrar Mekke’ye giden Rahmetullah Efendi 1890 yılının Ramazan ayında Mekke-i Mükerremede vefât etti.