SEYYİD ABDÜLKERİM


Kutbuddin Abdulkerim bin İbrahim bin Abdulkerim el-Cîlî, 1365 yılında Bağdat yakınlarındaki Cîl kasabasında doğdu. Kâtip Çelebi’ye göre Abdulkâdir-i Geylânî’nin torununun oğludur. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Kendi eserlerinde bahsettiği kadarıyla Hanbelî mezhebine ve Kâdiriyye tarikatına mensup olduğu anlaşılmaktadır. İlmî yönden oldukça verimli bir hayat süren Cîlî 1428 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir.

Abdülkerim Cîlî eserlerinin büyük bir bölümünü İbnü’l-Arabî’nin fikirlerinin şerhine ayırmıştır. Bazı konularda İbnü’l-Arabî’ye muhalefet etmekle birlikte tasavvufun ana meselelerinde tamamen onun izinden gitmiştir. İnsan-ı kâmil fikrini ve izah tarzını Muhyiddin Arabî’den almıştır.

Günümüze kadar gelen otuzdan fazla eserinden bazıları şunlardır: el-İnsânü’l-Kâmil, Menazıru’l-İlâhiye, el-Kehf ve’r-Rakim, Şerhu Müşkilâti’l-Futûhâti’l-Mekkiyye, Menâziru’li-Lâhiyye.