"Ubudiyet ve imtihanın, talim ve talimatından bir paydostur." cümlesinden ahirette ubudiyetin ve ibadetin olmadığı anlaşılır mı?


Cennette namaz, oruç, hac gibi ibadetler yoktur. Ancak bu ibadetlerin ruha kazandırdığı ulviyet ile cennetten ebediyen lezzet alınacaktır.

“Bir saat tefekkürün yetmiş sene nafile ibadetten hayırlı olduğu” haberi cennette kemaliyle tahakkuk edecektir. Dünya bahçeleri cennet bahçelerinden ne kadar geri ise, buradaki tefekkürümüz de cennet bahçelerini tefekkürden o kadar geri kalacaktır. Kaldı ki, orada her şeyin aslı vardır, burada ise gölgeleri. İnsan da öbür âlemde gölgeden asla geçmek gibi bir terakki kaydedecek, öyle yüksek bir mahiyet kazanacaktır.

O dünyada bütün ehl-i cennetin ruhları cesetlerine galip olacaktır. O ruhların aldığı lezzetler sadece tefekkürle kayıtlı değildir. Şükür, hamd, peygamberlerle, velilerle ve sair müminlerle sohbet cennetin maddi lezzetlerini çok gerilerde bırakacak kadar ileridir. Zaten “rüyetullah” lezzeti Üstad'ın ifadesiyle bir saati cennetin bin sene lezzetini geri bırakacak kadar ulvidir.

Cennet ehli, o mukaddes âlemde namaz, oruç yerine bu ulvi zevkleri tadacaklardır. Bütün bunlar imanın ve ibadetin meyveleridir. Üstad'ın beyan ettiği gibi, burası “hizmet, meşakkat” yeri, orası ise “ücret alma” yeridir. Orada hem cismin hem de ruh ve kalbin dünyadaki itaat ve ibadetlerinin mükafatları verilecektir.

Üstadımız, Yirmi Dördüncü Söz'deki muhabbet bahsinde, “Rahmân-ür-Rahîm ismiyle, hurilerle müzeyyen Cennet gibi senin bütün arzularına cami’ bir meskeni senin cismanî hevesatına ihzar eden ve sair esmâsiyle senin ruhun, kalbin, aklın ve sair letâifin arzularını tatmin edecek ebedî ihsanatını o cennette sana müheyya eden,..” buyurmakla bu manayı da ders vermiş oluyor.

Başka bir risalesinde de mu manayı şöyle dile getirir:

“Saadet-i ebediye iki kısımdır:

Birinci ve en birinci kısmı: Allah'ın rızasına, lütfuna, tecellisine, kurbiyetine mazhar olmaktır.

İkinci kısmı ise, saadet-i cismaniyedir. Bunun esasları; mesken, ekl, nikâh olmak üzere üçtür. Ve bu üç esasın derecelerine göre saadet-i cismaniye tebeddül eder.”
(İşarâtü’l-İ’caz, Bakara Suresi 25. Ayet Tefsiri)