"Kur'anın i'cazı tahrifine bir seddir. Evet, madem Kur'an mu'cizedir, beşer onun taklidini yapamaz. Âyetleri başka kelâmlar ile tebdil edilmekle tahrif ve tağyiri mümkün değildir..." Devamıyla izah eder misiniz?


İnsan nasıl, Allah’ın kainatta "kudret" sıfatı ile icra ettiği fiilleri taklit etmekten ve bir benzerini yapmaktan aciz ise; aynı şekilde "kelam" sıfatından gelen, Kur'an’ın cümle ve ayetlerini de taklit edip, bir benzerini yapması mümkün değildir. Zira üzerinde "Taklit edilemez." anlamında İlahi bir mühür vardır.

Allah’ın yarattığı sineği, bütün insanlık toplansa nasıl yapamıyor ise; aynı şekilde Allah’ın kitabı olan Kur'an’ın taklit ve bir benzerini bütün insanlık toplansa yapamıyor. Buna şahit; Kur'an’ın bin dört yüz yıl meydan okumasına karşın bir benzerinin getirilememesidir.

İnsanların en zekileri olan alim ve filozoflar, Kur'an’ı okuyup inceledikten sonra, onun belagat ve hitabına hayran kalmaları ve onun bir taklidini yapamamaları, Kur'an’ın üslubunun mucize olduğunu ispat eder.

Kur'an’ın taklidini imkansız kılan mucizevi yönleri şunlardır:

BİRİNCİ ŞULE

Birinci Nokta: Kur'ân'ın kelime ve cümlelerindeki düzen ve birbiriyle ilişkileri.
İkinci Nokta: Kur'ân'ın mânâsındaki üstünlük.
Üçüncü Nokta: Kur'ân'ın üslûbundaki benzersizlik ve olağanüstülük.
Dördüncü Nokta: Kur'ân'ın lâfzındaki olağanüstülük; tekrar tekrar okunmasına rağmen usandırmaması.
Beşinci Nokta: Kur'ân'ın, konuları açıklamasındaki olağanüstülük.

İkinci Şua: Kur'ân'ın kapsamlılığındaki olağanüstülük.

Birinci Suret

İkinci Suret

Birinci Lem'a: Kur'ân'ın lâfzındaki kapsamlılık; bir sözün pek çok anlamı içine alışı.
İkinci Lem'a: Kur'ân'ın mânâsındaki kapsamlılıkla birbirinden farklı pek çok topluluklara rehber oluşu.
Üçüncü Lem'a: Kur'ân'ın içerdiği bilimlerin kapsamlılığı.
Dördüncü Lem'a: Kur'ân'ın konuları ele alışındaki kapsamlılık.
Beşinci Lem'a: Kur'ân'ın üslûp ve özlü ifadesindeki kapsamlılık.

     1. Işık: Bir âyette bir sûreyi, bir sûrede Kur'ân'ı ve kâinatı toplayan kapsamlılık.
     2. Işık: Herkesin her ihtiyacına cevap veren kapsamlılık.
     3. Işık: Kur'ân'ın mucize derecesindeki özlülüğü.
     4. Işık: Kur'ân'ın, cüz'î olaylarda kapsamlı kanunları dile getiren özlülüğü.
     5. Işık: Kur'ân'ın gerek içerik, gerekse üslûp itibarıyla bütün üstünlükleri, hiçbir karışıklığa yol açmadan kendisinde toplayan kapsamlılığı.

Üçüncü Şua: Kur'ân'ın gaybdan verdiği haberler; her zaman gençliğini koruması ve herkese birden hitap etmesi.

Birinci Cilve: Kur'ân'ın gayba dair haberleri.

*1. Şavk: Kur'ân'ın geçmişe dair haberleri.
*2. Şavk: Kur'ân'ın geleceğe dair haberleri.
*3. Şavk: Kur'ân'ın İlâhî hakikatlere, yaratılışa ve âhiret âlemine dair haberleri.

İkinci Cilve: Kur'ân'ın her çağda süregelen gençliği; hakikatlerinin ve kanunlarının eskimeyişi; Kur'ân medeniyeti ile beşer medeniyeti arasında bir karşılaştırma.
Üçüncü Cilve: Kur'ân'ın, her çağdaki insan tabakalarından herbirine aynı dersi ayrı ayrı vermesindeki olağanüstülük.

İKİNCİ ŞULE

Birinci Nur: Kur'ân'ın bütünlüğü.
İkinci Nur: Kur'ân'ın, âyetleri özetlerken ve İlâhî isimlere dikkat çekerken ortaya koyduğu olağanüstülük.

* Birinci Meziyet-i Cezalet: Kur'ân'ın, dünya üzerindeki eser ve fiillerde İlâhî hakikatleri gösterişi.
* İkinci Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın İlâhî san’at eserlerini tasvir ederek İlâhî isimlerle özetlemesi.
* Üçüncü Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın İlâhî fiilleri ayrıntılandırması ve özetlemesi.
* Dördüncü Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, yaratılmışlardaki düzeni, ardında İlâhî isimleri gösterecek bir şeffaflıkla ortaya koyması.
* Beşinci Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, cüz’î veya sıradan olaylardaki İlâhî hakikatleri göstermesi ve tefekküre ufuk açması.
* Altıncı Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, varlık âleminde, çok geniş bir alanda cereyan eden olayları birlik içinde yahut kapsamlı bir kanun altında göstermesi.
* Yedinci Sırr-ı Belâgat: Kur’ân’ın, sebeplerin arkasında İlâhî tasarrufları ve İlâhî isimlerin tecellîlerini göstermesi.
* Sekizinci Meziyet-i Cezalet: Kur’ân’ın, âhirete ait İlâhî fiilleri anlatırken, dünyada gözlenen fiillerle kalb ve zihinleri ikna etmesi.
* Dokuzuncu Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, cüz’î olaylarda, İlâhî isimler vasıtasıyla, kapsamlı hakikatleri göstermesi.
* Onuncu Nükte-i Belâgat: Kur’ân’ın, ümit ve korku arasındaki dengeyi korumasındaki olağanüstülük.

Üçüncü Nur: Kelâmın sahibi, muhatabı, amacı ve içeriği yönünde Kur’ân’ın üstünlüğü.

ÜÇÜNCÜ ŞULE

Birinci Ziya: Kur’ân’ın , varlık âleminin hakikatlerine ve İlâhî fiil, isim ve sıfatlara dair ifadelerindeki düzen, âhenk ve olağanüstülük.
İkinci Ziya: Kur’ân ile felsefenin dünyaya bakış açısı.
Üçüncü Ziya: Kur’ân’dan ders alan ilim ve kalem sahiplerinin eserleriyle Kur’ân’ın karşılaştırması

Hatime: Kur’ân’ın ve Hz. Muhammed’in (a.s.m.) birbirlerine karşı mucize oluşları.