“Tevhidi ispat ve nev-i beşeri irşad eden o nuranî burhan; biri sağında, diğeri solunda, biri mütevatir, diğeri mecma-ı aleyh bulunan nübüvvet ve velâyetle mücehhezdir.” cümlesini açar mısınız?


 Yani biri, sağında (geçmişte) ve mütevatir; diğeri solunda (gelecekte) ve mecma-ı aleyh (hakkında toplanılan, ittifak edilen, birleşilen şey) olan iki delil vardır. Bu iki delil, Peygamber Efendimiz (a.s.m.)'in peygamberliğine delildir. Geçmilşteki bütün peygamberlerin ittifakla haber vermeleri ve Efendimiz (asm)'den sonra gelen bütün velilerin Efendimiz (asm)'i teyid ve tasdik etmeleri olan deliller.

Bu husus On Dokuzuncu Söz'de şöyle izah edilmektedir;

"Bütün enbiyâ hayattar kökleri, bütün evliyâ tarâvettar semereleri bir şecere-i nurâniyedir ki, herbir dâvâsını, mu'cizâtlarına istinad eden bütün enbiyâ ve kerâmetlerine itimad eden bütün evliyâ tasdik edip imza ediyorlar."(1)

(1) bk. Sözler, On Dokuzuncu Söz.