Psikoloji ilmine, Risale-i Nur gözüyle nasıl bakılmalıdır?


Son dönemlerde psikoloji alanında yazılan eserlerin, Risalelerden istifâde etmeleri ve fazlaca alıntı yapmaları gösteriyor ki, Risaleler, bu sahada da önemli tespitler içermektedir. Hususen, psikolojik rahatsızlıklar için, Risalelerde çok önemli tavsiyeler yer almaktadır. Numune olarak birkaç alıntı buraya alınmıştır:

"Meyus ve ümitsiz bir hastaya manevî bir tesellî, bazan bin ilâçtan daha ziyade nâfidir." (1)

"Ey derdine derman arayan hasta! Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakikî, bir kısmı vehmîdir. Hakikî kısmı ise, Şâfî-i Hakîm-i Zülcelâl, küre-i arz olan eczahâne-i kübrâsında, her derde bir devâ istif etmiş. O devâlar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halk etmiştir. Tedavi için ilâçları almak, istimâl etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifâyı Cenâb-ı Hak'tan bilmek gerektir. Derdi O verdiği gibi, şifâyı da O veriyor..."(2)

"Hâzık, mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak, ehemmiyetli bir ilâçtır. Çünkü ekser hastalıklar sû-i istimâlâttan, perhizsizlikten ve israftan ve hatîattan ve sefâhetten ve dikkatsizlikten geliyor. Mütedeyyin hekim, elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesâyâda bulunur. Sû-i istimâlâttan, israfattan men eder, teselli verir. Hasta o vesâyâ ve o teselliye itimâd edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinden bir ferahlık verir."

"Amma vehmî hastalık kısmı ise, onun en müessir ilâcı, ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. Nasıl ki arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler, aldırmazsan dağılır. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür, hattâ bazen onu divane gibi kaçırır. Ehemmiyet vermezse, âdi bir ipin yılan olmadığını görür, başındaki telâşına güler."

"Bu vehmî hastalık çok devam etse, hakikate inkılâp eder. Vehham ve asabî insanlarda fena bir hastalıktır, habbeyi kubbe yapar, kuvve-i mâneviyesi kırılır. Hususan merhametsiz yarım hekimlere veyâhut insafsız doktorlara rast gelse, evhâmını daha ziyâde tahrik eder. Zengin ise malı gider, yoksa ya aklı gider veya sıhhati gider."(3)

İhtiyarlara hitâp eden Yirmi Altıncı Lem'a olan İhtiyarlar Risalesi, gençlere hitap eden Gençlik Rehberi, bayanlara hitap eden Yirmi Dördüncü Lem'a olan Hanımlar Rehberi ve benzeri risaleler bu alanda orijinal tespitler ihtiva etmektedirler.

İlave bilgi için tıklayınız:

MUSİBET RAHMANİ BİR HEDİYEDİR.

Dipnotlar:

(1) bk. Barla Lahikası, (68. Mektup)
(2) bk. Lem'alar, Yirmi Beşinci Lem'a.
(3) bk. a.g.e.