"Her bir şahs-ı insanî, mahiyetinin câmiiyetiyle ve küllî şuuruyla ve umumi tasavvurâtıyla, bir şahıs iken, bir nev' hükmüne geçmiştir..." Ruhun külliyet kesbetmesi ne demektir, meseleyi açar mısınız?


Evvela; sual konusu olan cümlenin geçtiği paragrafları buraya alıp sonra izahını yapmaya çalışalım.

" Ruh; zîhayat, zîşuur, nurânî vücud-u haricî giydirilmiş, câmi', hakikattar, külliyet kesb etmeye müstaid bir kanun-u emrîdir. Hâlbuki, en zayıf olan kavânîn-i emriye, sebat ve bekâya mazhardırlar. Çünkü, dikkat edilse, mâruz-u tegayyür olan bütün nevilerde birer hakikat-i sabite vardır ki, bütün tegayyürât ve inkılâbât ve etvâr-ı hayat içinde yuvarlanarak sûretler değiştirip, ölmeyerek, yaşayarak bâkî kalıyor."

"İşte, herbir şahs-ı insanî, mahiyetinin câmiiyetiyle ve küllî şuuruyla ve umumi tasavvurâtıyla, bir şahıs iken, bir nev' hükmüne geçmiştir. Bir neve gelen ve câri olan kanun, o şahs-ı insanîde dahi câridir." (1)

Yukarıdaki ruh tanımı, kamil bir ruh, yani insan ruhunun tanımıdır; yoks hayvan ruhu değildir.

İnsan ruhunun özelliği ise; külli olmasıdır. Bu külli olma özelliğini bir kaç şekilde anlamamız mümkündür.

Birincisi: Melekler, cinler başta olmak üzere, ruh sahibi olan bütün varlıklar içinde en kapsamlı, en zengin, en donanımlı olan ruhun insan ruhu olduğudur.

İkincisi: İnsan ruhu, sürekli gelişmeye ve terakkiye müsaittir. Bir hiç olarak dünyaya gelen insan ruhu zamanla olgunlaşıp kemale ulaşabiliyor. Ama diğer ruhlar ise sabit kalıyorlar, terakkiye müsaid değillerdir.

Üçüncüsü: Bir insanın ruhu, diğer bütün varlıkların ruhlarının bütün hususiyetlerini içine alabilecek kapasiteye sahip demektir.

Dördüncüsü: Burada kastedilen esas mana şudur; insan, mahiyetinin zenginliği itibarıyla, tek bir fert iken diğer varlıkların bir nevi hükmüne geçmektedir. Bir nev nasıl ki nevine ait bütün özellikleri her şeye rağmen bir sonraki kuşaklara taşır. Mesela; elma nevi ilk yaratılışından bu yana elmalılık özelliğini muhafaza ederek devam etmektedir. Neve ait olan bu husus insan ferdi için geçerlidir. Her insan kendine ait hususiyetini ölümden sonrada muhafaza edecektir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.