"Evet, öyle sermedi bir saltanat, muhaldir ki: şu faniler ve zail zeliller üstünde dursun." cümlesine binaen ebedî hayatın olacağı, sermedi saltanatın böylece devam edeceği vurgulanıyor. O sermedi saltanat neden bunlar üzerinde ebedîyen tezahür istiyor?


Daha önce de izah edildiği gibi, Cenâb-ı Hakk'ın zatı, Ğanidir, Müstağnidir, Sameddir, ihtiyaçtan münezzehtir. Mahlukatın olup olmaması, onun zatı noktasında bir önem taşımaz. Ancak İlâhî isimler tecelli isterler. Bu tecelliler sadece bu dünya hayatına mahsus değildir. Tecelliler  devam istedikleri gibi bu tecellilere mazhar olanların da devamlarını isterler.

“Sermedi  saltanat” ifadesi, bütün İlâhî isim ve sıfatlar için ayrı ayrı düşünülebilir.

Meselâ, Rabbü’l-âlemîn ismi rububiyet saltanatını ifade eder. Yani, bütün âlemleri ancak Allah terbiye etmiştir. Ondan başka Rab yoktur.

Yine, hayatın verilmesiyle Muhyi ismi tecelli etmiştir. Bütün hayatlar Allah’ın ihsanıdır. Bu da ayrı bir saltanatı ders verir. Ölümle bu hayatın ebedîyen geri alınmasına Muhyi ismi müsaade etmez; hayat sahiplerinin kabirde de mahşerde de ahirette de devam etmelerini ister.

Bu ifadede bir de “zeliller” kelimesi geçiyor. Bununla dünya hayatının ve ondaki tecellilerin ahiretteki tecelliler yanında çok zayıf kaldığı nazara veriliyor. Bu mahlukatın, özellikle de insanların, ahirette kazanacakları yeni varlıklarına bu dünyadaki varlıklara göre “gölge” gibi zayıf ve “zelil” kalırlar.

Demek oluyor ki, esmâ tecellileri sadece bu dünyadaki zayıf ve zelil hayatta tecelli etmekle kalmayacak, baki bir âlemde daha ileri derecede tecelliye devam edecektir.