"Çünkü coğrafya ve kozmoğrafya fenlerinin kısacık kanunlarıyla ve daracık düsturlarıyla ve küçücük mizanlarıyla Kur’ân’ın semâvâtına çıkamadıklarından ve âyâtın yıldızlarındaki yedi kat mânâları,.." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?


"Çünkü coğrafya ve kozmoğrafya fenlerinin kısacık kanunlarıyla ve daracık düsturlarıyla ve küçücük mizanlarıyla Kur’ân’ın semâvâtına çıkamadıklarından ve âyâtın yıldızlarındaki yedi kat mânâları keşfedemediklerinden, âyeti tenkit, belki inkârına divanecesine çalışmışlar."(1)

"O Allah ki, yedi göğü yarattı ve yeryüzünü de onlar gibi yarattı."(Talâk, 65/12).

Üstat bu ayetin sonundaki ifadede “Dünyayı da onlar gibi yarattı” tabirinin ne anlama geldiğini izah ediyor. Ayette ifade edilen "yedi gök" ve "yedi kat" tabirinin “yeryüzünü de onlar gibi yarattı." tabirinden bağımsız bir manaya sahip olduğuna işaret ediyor.

Üstat bu manaya şöyle işaret ediyor:

"Saniyen, âyetin sarahatinde 'yedi kat arz' dememiş.  اَللهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ وَمِنَ اْلاَرْضِ مِثْلَهُنَّ  ilâ âhir. Âyetin zâhiri diyor ki: 'Arzı da, o seb'a semâvat gibi halk etmiş ve mahlûkatına mesken ittihaz etmiş.' Yedi tabaka olarak halk ettim, demiyor. Misliyet ise, mahlûkiyet ve mahlûkata meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir."(2)

Bu ifadelerden "yedi gök" gibi, "yedi tabakalı" dünya manası çıkmıyor. Dünyanın misliyet olarak semaya benzemesi ise, sema nasıl bir takım sekenelere mesken ise, dünya da çok farklı tabaka ve katmanları ile başka başka sekenelere mesken olması ciheti ile semaya benzer anlamındadır.

Dünyanın kendi içindeki  katmanları sadedinde ise Üstat şunları söylüyor:

• Zeminin küçük mikyasta eskiden beri yedi iklimi,

İzah: Dünyanın yedi ayrı kıtasının yedi ayrı iklimi ayetin yedi tabiri içine girebilir.

• Hem Avrupa, Afrika, Okyanusya, iki Asya, iki Amerika namlarıyla mâruf yedi kıt'ası,

İzah: Dünyadaki yedi kıtaya işaret ediyor.

• Hem denizle beraber Şark, Garp, Şimal, Cenup, bu yüzdeki ve Yeni Dünya yüzündeki malûm yedi kıt'ası,

İzah: Yönler ve denizlerin farklı farklı olması dünya katmanlarına işaret ediyor.  

• Hem merkezinden tâ kışr-ı zâhirîye kadar, hikmeten, fennen sabit olan muttasıl ve mütenevvi yedi tabakası,

İzah: Toprak katmanlarına işaret ediyor. 

• Hem zîhayat için medar-ı hayat olmuş yetmiş basit ve cüz'î unsurları tazammun edip ve "yedi kat" tabir edilen meşhur yedi nevi küllî unsuru,

İzah: Canlıların yaşaması için gerekli olan bütün maddeler bu yedi taifenin içinde olması ve bütün hayatların bu maddelerden çıkması, semaya nispeten dünyanın da ne kadar ehemmiyetli ve ayetin yedi kat tabirine masaddak olduğuna işaret ediyor. Bahsi geçen yerde meşhur yedi nev-i külli unsuru hava, su, ateş, toprak, madenler, bitkiler ve hayvanat olarak anlayabiliriz.

• Hem "dört unsur" denilen su, hava, nar, toprak (türab) ile beraber, "mevâlid-i selâse" denilen maâdin, nebâtat ve hayvânâtın yedi tabakaları ve yedi kat âlemleri,

İzah: Hayata kaynaklık eden unsurlar sayıldığında  hava, su, ateş, toprak ve bunlara ilaveten madenler, bitkiler ve hayvanlar miktar olarak yediye ulaşması, ayetin yedi tabirine mutabakat ediyor.

• Hem cin ve ifrit ve sair muhtelif zîşuur ve zîhayat mahlûkların âlemleri ve meskenleri olduğu, çok kesretli ehl-i keşif ve ashab-ı şuhudun şehadetiyle sabit yedi kat arzın âlemleri,

İzah: Dünyanın görünen katmanlarından başka gaybi çok katmanları da ayetin mana dairesine girer.

• Hem küre-i arzımıza benzeyen yedi küre-i uhrâ dahi bulunmasına, zîhayata makarr ve mesken olmasına işareten yedi tabaka, yani, yedi küre-i arziye bulunmasına işareten küre-i arz dahi, yedi tabaka, âyât-ı Kur'âniyeden fehmedilmiştir. (3)

İzah: Üstad'ın bu ibarelerinden dünyaya benzer yedi ayrı dünyanın anlaşılmasında bir sorun yoktur. Lakin bunu belli kaideler ışığında değerlendirmek gerekir. Bu kaidelerden en önemlisi insana alternatif  yeni bir tür ve yaşamın iddia edilmesi ki, bu yanlıştır. Diğer bir kaide ise, ucube uzaylı mahlukların olduğunu iddia etmektir.

Bunların dışında farklı küreleri anlamakta da bir beis olmasa gerek.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, On İkinci Lem'a.
(2) bk. a.g.e.
(3) bk. a.g.e.