"Münacât" denilince aklımıza dua ve yalvarma geliyor. Münacat'taki haşir bahsinin mukaddimeye ilave edilmesi nedendir?


Münacât Risalesi sadece dualardan ibaret değildir. "Ey Rabb-ı Rahîmim! Ey Hâlık-ı Kerimim!" gibi iltica, niyaz ve yalvarma ifadeleriyle başlayan paragraflarda daha sonra çok kuvvetli marifet dersleri verilir.

Bu risalenin sadece birkaç yerinde dua cümleleri görülür. Kalanı, Nur Derslerinin bir hülasası gibidir. Kur’an’ın temel dersleri olan “tevhid, nübüvet, haşir, adalet ve ibadet” konularına bu münacat risalesinde de temas edilmiştir. Ancak, bu deslerde üslup olarak bir iltica havası hakîmdir.

Münacât Risalesinden haşirle ilgili olarak aktarılan kısım dikkatle incelenirse, haşir ve ahirete ait harika tespitler ve derslere yer verildiği görülür.

Bu konuda Nur Müellifinin şu ifadelerini nakletmemiz yeterli olacaktır:

“Bu Risale-i Münacât, hem vücub-u vücud, hem vahdet, hem ehadiyet, hem haşmet-i rububiyet, hem azamet-i kudret, hem vüs'at-i rahmet, hem umumiyet-i hâkimiyet, hem ihata-i ilim, hem şümul-ü hikmet gibi en mühim esasat-ı imaniyeyi hârika bir îcaz içinde fevkalâde bir kat'iyyet ve hâlisiyet ve yakîniyet ile isbat eder. Haşre işarâtı ve bilhassa âhirdeki şiddetli işarâtı çok kuvvetlidir.”(1)

(1) bk. Şuâlar, Üçüncü Şua.