"Şu notalar ve Arabi risaleler Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhud suretinde gördüğü hakikatler olup, tagyir edilmeden mealleri yazıldı." cümlesini izah eder misiniz?


"Bu lem'a'nın telifinden on iki sene evvel, inâyet-i Rabbâniye ile marifet-i İlâhiyede bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-i kalbiye ve bir inkişâfât-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemeât-ı tevhidiyeyi, Arabî olarak, notalar suretinde Zühre, Şule, Habbe, Şemme, Zerre, Katre gibi risalelerde kaydetmiştim. Uzun bir hakikatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuâını irâe etmek tarzında yazıldığından, yalnız kendi kendime birer hatıra ve birer ihtar şeklinde olduğundan, başkalarının istifadesi mahdut kalmıştı."

"Hususan, en mümtaz ve en has kardeşlerimin kısm-ı âzamı Arabî okumamışlar. Bunların ısrarı ve ilhâhıyla, o notaların, o lem'aların kısmen izahlı ve kısmen kısa bir meâlini Türkçe olarak yazmaya mecbur oldum."

"Şu notalar ve Arabî risaleler, Yeni Said'in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhud suretinde gördüğü için, tağyir edilmeden, mealleri yazıldı. Onun için, bazı cümleler, sair Sözlerde de zikredilmekle beraber burada da zikrediliyor. Ve bir kısmı, gayet mücmel olmakla beraber, izah edilmiyor, tâ letâfet-i asliyesini kaybetmesin."(1)

Yukarda ki ifadelerden de anlaşılacağı üzere, Üstat kendi aleminde müşahade ettiği hakikatleri önce kendine ithaf ettiği için ve Arabi bir surette kayda almasından anlaşılma açısından zorluğuna işaret ediyor. Üstat sonraları Arapça bilmeyen talebelerin ısrarı ile onları Türkçeye tercüme edip meallerini yazdığını ifade ediyor. Üstat o parçaların asliyetini bozmadan sadece meallerini yazdığını ifade ediyor. Yani avama uyarlanmadan direk mealleri tercüme edilmiş.

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.