Üstadımızın Mezhebi Neydi ve İtikatta Hangi Ekolü Benimsemiştir?


Üstad Hazretleri; Şafi bir çevrede yetişmesinden dolayı, doğal olarak Şafi Mezhebi'ne uymuştur; Risale-i Nur'da birkaç yerde bunu vurgular.

Üstad Hazretleri fıkıh alanına girmemiştir, bütün mesaisini iman üzerine teksif etmiştir. Fıkıhta da kaynak olarak dört hak mezhebi göstermiştir. Yani Risale-i Nurlar iman ve akaid üzerine gitmiştir, fıkıh sahasını ise dört imama bırakmıştır. Bu yüzden bizim fıkıhta kıstasımız dört mezheptir. 

Üstad Hazretleri belki bir mezhep kurup yeni içtihatlar yapabilirdi; ama zaman ve zemin buna müsaade etmediği için, bütün nazarını tehlikede olan iman üzerine yoğunlaştırmıştır.

İtikadi açıdan Üstad Hazretleri ve Risale-i Nurlar Ehl-i sünnettir. Ehl-i sünnet içinde de daha çok Eş'ari ekolüne yakın duruyor. Bazen de her iki hak ekolü telif ediyor. Zaten Risale-i Nurların sahası imanın esasat kısmıdır, teferruat kısmını yine Ehl-i sünnetin iki hak ekolüne havale ediyor, bazen gerekli gördüğü yerde fikrini beyan ediyor. Ama ille de hangi itikadi ekol denilirse, Eş'ari ekolü denilebilir.