Kıyamet alametleri hadislerine baktığımızda, Mehdi zamanında, bolluk bereketten, rahatlıktan bahsediliyor; ama şu an onlardan hiçbirisi görünmüyor. Bu konuyu açıklar mısınız?


İmanın hükmettiği ve İslam dininin yaşandığı bir dünyada nelerin gerçekleşebileceğini bir düşünün. Orada çalışkanlık, gayret, faaliyet, fedakârlık, cömertlik, yardımlaşma, uhuvvet, muhabbet gibi güzel ahlâk namına ne varsa hepsi yeşerecek, meyvelerini vermeye başlayacaktır. Zâten iman, güzel meyveler veren nuranî bir ağaç değil midir?

İşte Hz. Mehdî zamanında Asr-ı saadet'te olduğu gibi küllenmiş duygular bir bir tomurcuklanacak, ve çiçek açacaklardır. Bu huzur ve sulh döneminin en göze çarpan hususiyetlerinden biri de rivayetlerde beyan edildiği gibi bolluk ve bereketin görülmesidir.

Müslim'de âhir zamanda geleceği bildirilen halife -ki İslâm âlimlerince bunun Mehdî olacağı bildirilir- malı sayılamayacak derecede taksim edecek ibaresi yer alır. Ebû Davud'daki ifade ise şöyledir:

“Âhir zamanda bir halife gelir de malı avuç avuç verir, verdiği malı saymaz.”[Ebu Davud, Kitap 34 (H. 4083)]

Ebû Saidi'l-Hudrî'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise Mehdi’nin zamanındaki bolluk ve bereketten söz edilirken şöyle buyurulur:

“Benim ümmetim onun döneminde öylesine bir refaha ulaşacaktır ki, o güne kadar benzerine asla rastlanmamıştır. O kadar ki yer mahsullerini verir, insanlardan hiçbir şey saklamaz, mal da o gün çok birikir. Adam kalkıp, ‘Ey Mehdî, bana ver!' dediğinde, Mehdî de ‘Al!..’ der.”(İbni Mace, Kitabü'l-Fiten, 34)

“Ümmetim onun zamanında benzerine rastlanmamış derecede nimetlere kavuşacaklar, gök bol bol yağmurunu gönderecek. Yer de bitki ve mallardan hiçbir şey saklamayacak.(Yani yeraltı zenginliklerini insanların faydasına sunacaktır.) (Mecmaü'z-Zevaid, VII/317)

Onun döneminde yeryüzü hazinelerini dışarı fırlatacaktır. Hayvan sürüleri de fazlalaşacaktır.

Batılılarca kaleme alınan İslâm Ansiklopedisinde de Macdonald'ın, Hz. Mehdi (as) zamanındaki bu bolluğu şöyle anlattığını görüyoruz:

“Müslümanlar onun şeriatini takip ederek, benzerini aslâ görmedikleri bir refaha erişeceklerdir. Yer bütün meyvelerini verecek ve gökler yağmurlarını boşaltacak, gümüş para ayaklar altına alınacak, hesap bile edilmeyecektir. Bir kimse her kalkışında, ‘Ey Mehdi! Bana ver!’ diyecek, o da, ‘Al!’ cevabını verecektir. Elbisesinin eteğiyle taşıyabileceği her şeyi adamın önüne dökecektir.”

Bunu Müslim-i Şerifin rivayet ettiği şu hadis-i şerif de desteklemektedir:

"Ümmetim kaybolmaya yaklaşınca saymaksızın servetler saçan bir halife gelecektir."

Bu bolluğun sebebini, teknolojinin geliştiğini tohum ıslahı ile tarımda istihalin kat kat arttığını günümüzde de görmek ve anlamak zor olmasa gerektir.

Onun zamanında her şeyde olduğu gibi Müslümanların sayısı da artacaktır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Mehdî neler yapacak?..