"Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaretse ve hilâf-ı şeriat hareket ise, bütün dünya, cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciim." cümlesini izah eder misiniz?


"Saniyen: Kendinize zarardır. Zira, hasmınızın elinde bir hüccet-i kàtıa olurum. Beni mihenk taşına vurdunuz. Acaba fırka-i hâlisa dediğiniz adamlar böyle mihenge vurulsalar, kaç tanesi sağlam çıkacaktır? Eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaretse ve hilâf-ı şeriat hareket ise,  bütün dünya, cin ve ins şahit olsun ki ben mürteciim."(1)

Üstad Hazretleri, eski tabirle Meşrutiyet yeni tabirle Cumhuriyet rejimi denilen şey, şayet bir fırka veya partinin istibdat ve baskısından ibaret ve şeriata ve İslam’a aykırı hareket etmek ise, herkes şahit olsun ki ben mürteciim, yani eski rejimi bu yeni baskıcı rejimine yeğlerim diyor. Burada -yanlış anlaşılmasın- saltanatı cumhuriyete tercih etmiyor. Osmanlının son dönemlerinde etkili olan İttihat ve Terakki  Partisinin baskıcı ve şeriata aykırı tavırlarının cumhuriyet değil, modern görünümlü bir saltanat olduğu ifade ediliyor. Üstad'ın ben mürteciim ifadesi, onların o baskıcı tutumunun eski saltanat baskısından daha feci olduğuna işaret ediyor.

Bahsi geçen yerin öncesindeki şu ifadeler maksadı izah ediyor:

"Herkesin şevkini kıran ve neş'esini kaçıran ve ağrazlar ve taraftarlıklar hissini uyandıran ve sebeb-i tefrika olan ırkçılık cemiyat-ı akvamiyeyi teşkiline sebebiyet veren ve ismi meşrutiyet ve mânâsı istibdat olan ve İttihad ve Terakki ismini de lekedar eden buradaki şube-i müstebidaneye muhalefet ettim."

Burada Üstad Hazretleri açıkça İttihad ve Terakki Partisinin baskı ve istibdadının cumhuriyet ve meşrutiyet olmadığını ilan ediyor.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfi, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi