"Kırk sene evvel Şam'daki Cami-i Emevîde..." Hutbe-i Şâmiye'nin Mukaddemesi, hutbeden önce mi yazılmış? Bilgi verir misiniz?


"Aziz, sıddık kardeşlerim,

"Kırk sene evvel Şam'daki Cami-i Emevîde, Şam ulemasının ısrarıyla, içinde yüz ehl-i ilim bulunan on bin adama yakın bir azîm cemaate verilen bu Arabî ders risalesindeki hakikatleri, bir hiss-i kablelvuku ile Eski Said hissetmiş, kemâl-i kat'iyetle müjdeler vermiş ve pek yakın bir zamanda o hakikatler görünecek zannetmiş. Halbuki iki harb-i umumî ve yirmi beş sene bir istibdâd-ı mutlak, o hiss-i kablelvukuun kırk-elli sene tehirine sebep olmuş ve şimdi o zamandaki verdiği haberlerin aynen tezahürleri âlem-i İslâmiyette başlamış. Demek, bu pek ehemmiyetli ders, zamanı geçmiş eski bir hutbe değil, belki doğrudan doğruya, 1327'ye (1911) bedel 1371'de ve Cami-i Emevî yerine âlem-i İslâm camiinde, üç yüz yetmiş milyon bir cemaate hakikatli ve taze bir ders-i içtimaî ve İslâmîdir diye, tercümesini neşretmek zamanıdır tahmin ederim."(1)

Hutbe-i Şâmiye 1911'de telif edildiğine göre, bu mukaddeme kırk yıl sonra Üstad Hazretleri tarafından yazılmıştır ki, bu da 1951 yıllarına tekabül ediyor. Yani paragrafın başındaki "kırk yıl" ifadesi, bize bu mukaddemenin ne zaman yazıldığı hakkında bir ipucu veriyor. Zaten tarih olarak 1371 hicri yılı da belirtiliyor ki; bu tarih 1951 yılına tekabül ediyor. 1951 yılında Risale-i Nurların genel itibari ile telifi bitmişti.

(1) bk. Hutbe-i Şâmiye, Mukaddeme.