"Kuvve-i şeheviye ve gadabiye ise, şeytanın desiselerine hem kabile, hem nâkile iki cihaz hükmündedir." kabile ve nakile ile izah eder misiniz?


Kabile; dışarıdan gelen telkinlerden etkilenmek anlamına geliyor. Yani insandaki öfke ve şehvet duyguları, şeytanın telkinlerine açık ve şeytanı dinlemeye müsait bir yapıdadır.

Nakile ise; bu duyguların insanı etkisi altına alıp kontrol etmesi anlamına geliyor. Yani şehvet ve öfke duygusu hem insanı etkiliyor hem de şeytandan etkileniyor.

Kabile şeytandan etkilendiğini ifade ederken, nakile de insanı etkisi altına aldığını gösteriyor. Bu duygular insan için iki cihetten de tehlikeli bir düşman oluyor.

Şeytan; insana saldırınca, hedef aldığı üç nokta vardır. Bunlar; şehevi, gadabi ve akli zaaflarımızdır. İnsandaki kuvve-i şeheviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye Sani tarafından tahdit edilmemiştir. İnsanın cüz-ü ihtiyarisiyle terakkisini temin etmek için bu kuvvetler başıboş bırakılmıştır. Bu kuvvetlerin herbirisi, tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mertebeye ayrılırlar.

Mesela, kuvve-i şeheviyenin tefrit mertebesi humuddur ki, ne helale ve ne de harama şehveti, iştihası yoktur. İfrat mertebesi fücurdur ki, namusları ve ırzları payimal etmek iştihasında olur. Vasat mertebesi ise iffettir ki, helaline şehveti var, harama yoktur.

İşte bu ifrat ve tefrit hususiyeti şeytanın telkinlerine müsaittir. Âdeta birer alıcı ve başkasına da ileten, nakledici hususiyeti vardır. Ancak insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir had ve bir nihayet tayin edilmiştir. Şeriatın bu prensiplerine riayet edildiği sürece, şeytanın bu saldırıları neticesiz kalacaktır. Tıpkı Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm gibi.

"Evet, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm فَاسْتَقِمْ كَمَاۤ اُمِرْتَ emrini tamamıyla imtisal ettiği için, bütün ef'al ve akval ve ahvâlinde istikamet, kat'î bir surette görünüyor."

"Meselâ, kuvve-i akliyenin fesat ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefriti olan gabâvet ve cerbezeden müberrâ olarak, hadd-i vasat ve medar-ı istikamet olan hikmet noktasında kuvve-i akliyesi daima hareket ettiği gibi; kuvve-i gadabiyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevvürden münezzeh olarak, kuvve-i gadabiyenin medar-ı istikameti ve hadd-i vasatı olan şecaat-i kudsiye ile kuvve-i gadabiyesi hareket etmekle beraber; kuvve-i şeheviyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan humud ve fücurdan musaffâ olarak, o kuvvenin medar-ı istikameti olan iffette, kuvve-i şeheviyesi daima iffeti, âzamî mâsumiyet derecesinde rehber ittihaz etmiştir."

"Ve hâkezâ, bütün sünen-i seniyyesinde, ahvâl-i fıtriyesinde ve ahkâm-ı şer'iyesinde hadd-i istikameti ihtiyar edip, zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefritten, israf ve tebzirden içtinap etmiştir. Hattâ tekellümünde ve ekl ve şürbünde iktisadı rehber ve israftan kat'iyen içtinap etmiştir."(1)

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.