"Ve nısf-ı arz ve hums-u beşer onun hediye-i hidâyetini kabul edip hırz-ı cân etti." cümlesinde geçen, dünyanın yarısının Müslüman toprağı olduğu ve insanların beşte birisinin Müslüman olması ifadesini, rakamlarla ve coğrafi bilgilerle teyid eder misiniz?


"Dünyanın yarısı ve insanların beşte biri,.." denmektedir. "Dünyanın yarısı" ifâdesini anlamaya çalışırken, bazı coğrafi bölgeler için kesin hatlar çizebiliriz. Orta Doğu ve Anadolu coğrafyaları gibi. Bazı devletleri de misal verebiliriz. Suudi Arabistan, Mısır, Suriye, Türkiye gibi... Öte yandan, daha önce İslam hâkimiyeti altına girmiş, ancak şimdi İslam'dan uzak olan ülkeler de vardır.

İspanya gibi, Endülüs Emevi Devleti. Keza gayri müslim veya semavi dinlerden uzak olan ülkelerde yaşayan Müslümanlar da mevcuttur. Onların da bulundukları yerleri dikkate alacak olursak, yuvarlak bir rakamla nısf-ı arz ölçeğinde bir nisbete ulaşabiliriz.

"Beşte biri" rakamı ise; dünya çapındaki resmi istatistiklere göre, şimdi yeryüzünde bir buçuk milyarı aşkın Müslüman bulunmaktadır. Mevcut Dünya nüfusuna vurduğumuzda, beşte biri şeklinde bir rakam ortaya çıkmaktadır.