Üstad Bediüzzaman Said Nursi Kaç Dil Biliyordu?


"Tahsil hayatı üç aydan başka mevcut olmadığı halde, bu kadar feyz-i ilim neşreden ve ilmin harikalarıyla en müntehâ mesâil-i ilmiye ve âliyede en yüksek mütefekkirleri dahi hayrette bırakacak bir mantık ulviyeti ibraz eden ve hayatının yarısından sonra öğrendiği bir lisanla bu kadar cazibedar bir tarz-ı beyan ve sürükleyici bir hareket izhar eden ve gayet feyyâz bir aşk ve heyecan terennüm eden bir derya-yı İmân ve bir hazine-i tevhid ve bir umman-ı hikmet halinde coşan bir ikinci Bediüzzaman gösterebilir misiniz?"(1)

Bu pasajdan Bediüzzaman Hazretlerinin Türkçeyi daha sonra öğrendiği ifade edilmektedir.

"Nur'un İlk Talebesi" unvanına sahip olan Hulusi YAHYAGİL Ağabey'den duyduğumuz bir hatırada, Üstad Hazretleri şöyle buyurmuş:

"Manalar kalbime Arapça gelir. Kürtçe düşünürüm. Türkçe de yazarım."

Buradaki ifadelerden Bediüzzamanın, Arapça, Türkçe ve Kürtçe'yi bildiği sonucu çıkmaktadır. Üstad'ın ana dilinin Kürtçe, Risale-i Nur eserlerinin ekserisinin Türkçe, bir kısmının da Arapça olması bu tezimizi doğrulamaktadır. Hatta "Eski Said" döneminde bazı eserlerini Arapça telif ettiğini -Mesnevi-i Nuriye ve İşaratü'l-İ'caz gibi- bilmekteyiz.

Yine Risale-i Nur eserlerinde Bediüzzaman Hazretlerinin kendi telifatı olan Farsça beyitler yazdığını müşahede etmekteyiz. Kendileri İstanbul'da Dar-ü'l Hikmetü'l-İsalmiye'de aza olarak görev yapmadan önce, bu kurumun gereklerinden olan Fransızca eğitimi aldığını Nur sohbetlerinden dinlediğimiz kadarıyla bilmekteyiz.

Şunu ifade etmekte yarar mülahaza ediyoruz; İslamiyet ifrat ve tefritten beri bir dindir. Vasatı, yani orta yolu esas tutmuş olduğundan, bizler de Bediüzzaman'ı insan üstü biri olarak tanıtmaktan ziyade, olanı olduğu gibi, bulandırmadan ifade etmemiz gerekmektedir. Aşırılıklardan uzak durmamız gerekmektedir. Evet Bediüzzaman Hazretleri tüm dilleri bilmiyordu.(2) Ancak ihtiyaç olanlarını da mükemmel biliyordu diyebiliriz.

"Benim kanaatim, Üstad Bediüzzaman birkaç tane yabancı dil bilirdi. Arapça, Farsça, Kürtçe, Fransızca ve Rusça konuştuğuna ben şahidimdir."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

(2) bk. Tanıyanların Dilinden, Subhi TÜREL.