KAVİYY


Tam ve kâmil bir kuvvet sahibi.

Kuvveti tam olup hakkında zaaf muhal olan (Allah).