"İnşallah" kelimesini kader yönünden yorumlar mısınız?


"İnşallah" demek; "Allah müsaade ederse, izin verirse" gibi anlamlara gelir. Her şey nihai noktada O'nun iradesine tabidir. Doktora gideriz, en iyi doktor olsa bile, Allah müsaade etmedikten sonra, tedavinin hiç bir anlamı olmaz. O izin vermezse elbetteki olmaz. Bu konuyu dua bahsinde Üstadımız şöyle açıklamıştır:

"Dua-yı kavlî-i ihtiyarînin makbuliyeti, iki cihetledir: Ya ayn-ı matlubu ile makbul olur; veyahut daha evlâsı verilir."

"Meselâ, birisi kendine bir erkek evlât ister. Cenâb-ı Hak, Hazret-i Meryem gibi bir kız evlâdını veriyor. 'Duası kabul olunmadı.' denilmez. 'Daha evlâ bir surette kabul edildi.' denilir. Hem bazan kendi dünyasının saadeti için dua eder. Duası âhiret için kabul olunur. 'Duası reddedildi.' denilmez. Belki, 'Daha enfâ bir surette kabul edildi.' denilir, ve hâkezâ..."

"Madem Cenâb-ı Hak Hakîmdir. Biz Ondan isteriz, O da bize cevap verir. Fakat hikmetine göre bizimle muamele eder. Hasta, tabibin hikmetini ittiham etmemeli. Hasta bal ister; tabib-i hâzık, sıtması için sulfato verir. 'Tabip beni dinlemedi.' denilmez. Belki âh ü fizârını dinledi, işitti, cevap da verdi, maksudun iyisini yerine getirdi."
(1)

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektub'un Birinci Zeyli.