Mantık ile tartmaya kalktığımız zaman ikindi namazının mukabili görünmüyor, güneş dört veya altı merhalde doğup battığı halde, neden beş vakit namaza emredilmişiz; Risalelerde bu konuda bilgi var mı?


Evvela, ibadetlerin şekli ve kemiyeti, bir hikmet ve maslahata mebni ve müesses değildirler. Yani ibadetlerin şekil ve adetleri Allah’ın takdir ve uygun görmesi ile oluşurlar. Yoksa ibadetlerin esası  ve mebni olduğu hakikatler fayda ya da filanca gezegenin dönmesine bağlı olarak oluşmazlar.

Öyle ise şu buna mukabil geliyor, o buna denk geliyor, şeklinde namazların adedini tayin edemeyiz. Allah Kur’an da ne emretmiş ise namazın kemiyeti odur; bunun dışında hiçbir sebep ya da gerekçe namazın adedini değiştiremez. Şayet böyle vehmi şeyler ile namazın adedinde bir oynama ve değiştirme yapılırsa bu küfür olur.

İkinci olarak, beş vakit namazı kati kabul etmek kaydı ile, ille de namaz vakitlerini altıya tamamlamak gerekiyorsa, bu altıncı vakit Üstad Hazretlerinin ifadesi ile gece namazı olan "teheccüd" namazıdır.

Üstad Hazretleri namaz vakitlerinin hikmetini izah ederken altı vakit olarak izah ediyor, şöyle ki:

"Meselâ, fecir zamanı, tulûa kadar, evvel-i bahar zamanına, hem insanın rahm-ı mâdere düştüğü âvânına, hem semavat ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ihtar eder."

"Zuhr zamanı ise, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemâline, hem ömr-ü dünyadaki hilkat-i insan devrine benzer ve işaret eder ve onlardaki tecelliyât-ı rahmeti ve füyuzât-ı nimeti hatırlatır."

"Asr zamanı ise, güz mevsimine, hem ihtiyarlık vaktine, hem Âhirzaman Peygamberinin (aleyhissalâtü vesselâm) asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuûnât-ı İlâhiyeyi ve in'âmât-ı Rahmâniyeyi ihtar eder."

"Mağrib zamanı ise, güz mevsiminin âhirinde pek çok mahlûkatın gurubunu, hem insanın vefatını, hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyât-ı celâliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder."

"İşâ vakti ise, âlem-i zulümat nehar âleminin bütün âsârını siyah kefeniyle setretmesini, hem kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini, hem vefat etmiş insanın bakıye-i âsârı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini, hem bu dar-i imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile Kahhâr-ı Zülcelâlin celâlli tasarrufâtını ilân eder."

"Gece vakti ise, hem kışı, hem kabri, hem âlem-i berzahı ifham ile, ruh-u beşer rahmet-i Rahmâna ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır. Ve gecede teheccüd ise, kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir, ikaz eder ve bütün bu inkılâbat içinde Cenâb-ı Mün'im-i Hakikînin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile, ne derece hamd ve senâya müstehak olduğunu ilân eder."(1)

Tenbih: İbadetlerin ve farzların şekil ve adedini bir takım indi mantık ve akıl yürütmeler ile tebdil ve tagyir etmek, insanı imandan eder, küfre sokar. Bu sebeple böyle şeylerden uzak durmalıyız. Şayet kafamızda bir takım soru ya da vehimler varsa, bunu sağlam kaynaklardan araştırmalı ve Ehl-i sünnet alimlerinin eserlerine müracaat etmeliyiz...

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz, tüm soru-cevaplar ve görüntülü soru-cevapları...