Risale-i Nur'u okuduğu hâlde, ama ibadetlere lakayd, nefsine çabuk mağlub düşen bir Nur talebesi olabilir mi? "Beşerdir, şaşar." diyebilirsek, böyle bir ferd, o muazzam eserleri okuduğu halde, böyle kişilere nasıl bir tedavi yöntemi uygulanabilir?


Temas ettiğiniz konu, ekseriyetin maruz kalıp şekva ettikleri genel bir hastalıktır. Hususen sefahat kapılarının her yere ve her tarafa açıldığı son çeyrek asırda daha ziyade kendini göstermektedir.

Aşağıda da ifade edileceği üzere inandığımız değerler, yaşandıkça, hayatta temsil edildildikçe yerleşip kökleşiyor. İçtimai hayatın realitesi, inanç ve itikadımızla çelişki arzetmektedir. Bu ise inananları, inandığı gibi yaşama noktasında zor durumda bırakmaktadır.

Bunun en önemli ve müessir çaresi; inandığımız değerlerin temsil edildiği yerlerde ve ortamlarda sık sık bulunmaktır. Üstad'ın ifadesiyle müfritane irtibattır.

"Akaidi ve imani hükümleri kavi ve sabit kılmakla meleke haline getiren, ancak ibadettir. Evet, Allah'ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, vicdanî ve aklî olan imanî hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hale, alem-i İslam'ın hal-i hazırdaki vaziyeti şahittir..."

"Ve keza, ibadet, dünya ve ahiret saadetlerine vesile olduğu gibi, maaş ve maade, yani dünya ve ahiret işlerini tanzime sebeptir ve şahsi ve nev'i kemalata vasıtadır ve Halıkla abd arasında pek yüksek bir nisbet ve şerefli bir rabıtadır."(1)

"İkincisi: İbadet, fikirleri Sani-i Hakime çevirttirmek içindir. Abdin Sani-i Hakime olan teveccühü, itaat ve inkıyadını intaç eder. İtaat ve inkıyad ise, abdi intizam-ı ekmel altına ithal eder. Abdin intizam altına girmesiyle ve nizama ittiba etmesiyle, hikmetin sırrı tahakkuk eder. Hikmet ise, kâinat sayfalarında parlayan san'at nakışlarıyla tebarüz eder. ..."

"İhtar: İbadetin ruhu, ihlastır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse, o ibadet batıldır. Faydalar, hikmetler yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar..."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 21 ve 22. Ayetlerin Tefsiri.

(2) bk. age.