"Velayet-i kübrâ olan veraset-i nübüvvet ve sıddıkıyet -ki sahabelerin velayetidir- bir veli kazansa, yine saff-ı evvel olan sahabelerin makamına yetişmez." İzah eder misiniz?


Bir veli veraset-i nübüvvet olan velayet-i kübra makamına erişmiş olsa bile, -nitekim başta Mehdi olmak üzere dört mezheb imamı, müçtehidler, aktablar ve şahlar da "velayet-i kübra” makamındadırlar- ama yine de sahabeye yetişemiyorlar.

“Sebep olan işleyen gibidir.” kaidesince, sahabeler saff-ı evvel, yani ilk Müslümanlar oldukları, İslam binasının kurulmasında büyük payları olduklarından, bütün ümmetin iman ve ibadetlerinde hissedar oldukları için kıyamete kadar gelecek bütün müminlerin hayır ve sevaplarının bir misli onların defterlerine yazılıyor. Dolayısı ile sahabeyi sevap ve fazilet konusunda geçmek zaman ve mekân açısından imkânsızdır.