"Bir kısmı, sâfi ehl-i diyanet ve ehl-i ilimdir ki, bazı ehâdisi görmüşler; şu zamanda ehl-i takvâ ve salâhati teşvik ve terğib için öyle mebhaslar açıyorlar. Bu kısma karşı sözümüz yok. Zaten onlar azdırlar; çabuk da intibaha gelirler." izahı?


Her ne niyetle olursa olsun, sahabeye üstünlük davasında bulunmak hem haddi aşmaktır hem de dini açıdan tehlikeli bir kulvardır.

Çünkü sahabe dinin ana kaynağıdır, bu kaynak yıpratılırsa din de yıpratılmış olur. İmanı zayıf insanlar kaynağı kudsi görmek isterler, şayet kaynak sıradanlaştırılıp itibarsızlaştırılırsa, avam insanlar dinden şüphe etmeye başlarlar. Bu yüzden sahabeye dil uzatmak dine dil uzatmak demektir.

Hangi niyetle olursa olsun, sahabeye üstünlük dava etmek riskli ve tehlikeli bir durumdur.

“Zaten onlar azdırlar; çabuk da intibaha gelirler." cümlesi ile Üstadımız, onların bu durumunu onaylamıyor, sadece çok büyük bir tehlike arz etmediklerini ifade ediyor. Şayet intibaha gelmeyecek bir vaziyetleri olsa idi, Üstadımız tepkisini açıkça ifade ederdi...