Lügat Kısaltmaları


KISALTMA İŞARETLER
Alm: Almanca K.S. Kuddise sırruhû
Anat: Anatomi K.T. Kamus Tercemesi
A.S. Aleyhisselâm L Lem'alar Mecmuası
Ask: Askerlikle alâkalı Lât: Lâtince
Ast: Astronomi LN. Lûgat-ı Naci
Bak: Bakınız LR. Lûgat-ı Remzi
B.F.L Büyük Felsefe Lügati M. (Mek) Mektubat Mecmuası
B.İ.İ. Büyük İslâm İlmihâli Man: Mantıkî mânâ
Biy: Biyoloji Mat: Matematik
B.O.L Büyük Osmanlı Lügati Mes. İ.K. Mesâil-i İlm-i Kelâm
Bot: Botanik Mc: Mecazi mânâ
C: Cemi (Çoğul) Mi: Milâdî sene
Coğ: Coğrafya M.N. Mesnevî-i Nuriye
D.H. Delâil-i Hayrat M.O.L. Mükemmel Osmanlı Lügat
Edb: Edebî mânâ Mü. (Müe) Müennes
Edb. L. Edebiyat Lügati Mün. Münazarat
E.L Emirdağ Lahikası Müz. Müzekker
E.T. Elmalılı Tefsiri N.İ. Ni'met-ül İslâm
f. Farsça O.T.D.S. Osmanlı Tarih Deyimleri
Fık: Fıkıh   Sözlüğü
Fiz: Fizik O.T.L. Osmanlıca Türkçe
FIs: Felsefî mânâ   Ansiklopedik Lügat
Fr. Fransızca R.N. Risale-i Nur Külliyatından
Geo: Geometri R.S. Riyazussâlihîn
G.G. Gencine-i Güftar R.Y.L Resimli Yeni Lügat
Gr: Gramer (Dilbilgisi) S. Sözler Mecmuası
G.R. Gençlik Rehberi Sah. (Sh) Sahife
H. Hutbe-i Şamiye S.B.M. Sahih-i Buhârî Muhtasarı
Hi: Hicri sene S. D. İ. A Son Devrin İslâm
Huk: Hukukî mânâ   Ansiklopedisi
Huk. L. Hukuk Lügati S.T. Sikke-i Tasdik-i Gaybî
Hz. Hazret Ş. Şualar Mecmuası
Ist: Istılahî mânâ t. Türkçe
Ist. F.K. Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu Ta.L. Tarih Lügati
İbr. İbrani'ce Tar: Tarihî mânâ
i.i. İşârât-ül İ'caz Tas: Tasavvufî mânâ
İk.M. İki Mekteb-i M.Şehadetnâmesi T.D.K.S. Türk Dil Kurumu Sözlüğü
ing: İngilizce T.H.L Türk Hukuk Lügati
İsp: İspanyolca Tıb: Tıbbî mânâ
İti. İtalyanca T. İ. A. Türk islâm Ansiklopedisi
Jeo: Jeoloji T.L. Türk Lügati
K.E. Kısas-ı Enbiya Tr. Tarihçe-i Hayat Mecmuası
Kim: Kimya T.Y.S. Türkçe Yabancı Kelimeler
K.L. Kastamonu Lahikası   Sözlüğü
K.O. Kamus-u Osmanî Y.T.L. Yeni Türkçe Lügat
Koz: Kozmoğrafya Yun. Yunanca