"Eğer Kur'anın o kelâmı, başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya Kur'anın başka bir yerinde beyan edilmiş ise, birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul etmek lâzımdır ve inkârları da küfürdür..." İzah?


"Eğer Kur'anın o kelâmı, başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya Kur'anın başka bir yerinde beyan edilmiş ise, birinci ve ikinci kaziyeleri aynen kabul etmek lâzımdır ve inkârları da küfürdür. Şayet Kur'anın o kelâmı, başka bir manaya ihtimali olan bir nass veya zahir olursa, üçüncü kaziyeyi kabul etmek lâzım olmadığı gibi inkârı da küfür değildir. İşte, müfessirlerin ihtilâfları, ancak ve ancak şu kısma aittir."(1) 

Bir ayetin manası çok açık ve kesinlik ifade ediyorsa, artık bu ayeti sağa sola çekmek, üzerinde yorum yapmak, tevil ve tabire kalkışmak caiz olmaz. Mümine yakışacak hâl, manası belli ve açık olan bu ayeti olduğu gibi kabul etmektir.

Yani Allah ayetinde hükmünü kesin bir dil ile belirtmişken, bizim bu kesinliğe aykırı mana ve yorumlara gitmemiz -haşa- Allah’ı yalanlamak anlamına gelir ki bu tarz yaklaşımlar küfür olur.

Bir de manası açık ve net olmayıp yoruma elverişli ayetler vardır. Bu ayetler üzerinde alim ve müfessirlerin yorum yapması ve ayete farklı ve değişik manalar vermesinde bir mahzur yoktur.

Özetle, manası açık ve net olan ayetlere muhkem ayetler denilirken, manası kapalı ve yoruma açık ayetlere de müteşabih ayetler denir. Muhkem ayetleri olduğu gibi kabul edip onlara yorum yapmadan iman etmek farz iken, müteşabih ayetleri ehil olan alimlerin yorumlaması ve farklı anlamlar vermesi de caizdir.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 6. Ayetin Tefsiri.