Bakara Sûresindeki "zamirin ism-i zahire tercihi" ile ilgili manalar, Muhammed Sûresi ikinci ayetle nasıl örtüşebilir, orada hem ism-i zahir hem de "ala" tercih edilmiş. Buradaki makam farkı nedir?


Bakara sûresinin başından itibaren ana mevzu Kur’an’ın medhi ile alakalıdır. Yani Kur’an, medhini Allah’ın kelamı olmasından almıştır. Resulullah (a.s.m) muhatabtır. Bu sebeple Risalete zamir ile işaret edilmiştir.

Muhammed sûresinin başında ise, Kur’an’ın hak olduğundan bahsedilir. Hak olmasına delalet etmesi cihetinden Peygamberimiz (asm)'in ismi tasrih edilerek, nazarı o Zat'a (a.s.m) tevcih etmiştir. Yani âdeta Kur’an’ın hak olmasına kaynak için Resulullah'ın (asm) zatı yeterli bir delil olarak gösterilmiştir.

Bakara sûresindeki "ileyke" Hz. Peygamber (a.s.m) ile Hz.Cebrail (a.s) arasındaki tebliğ-tebellüğ vazifesini göstererek, Kur’an’ın hürmetine ve medhine ve Resulullah (asm)’ın da faziletine işaret eder. Ve bu faziletin kaynağını yine Kur’an’a irca ederek Kur’an’ı medheder.

Muhammed sûresi ise; Kur’anın hak olduğunu isbat sadedinde, Cenab-ı Hakk'ın Kur’an’ı inzal ile alakalı olduğundan, nisbet Allah (c.c) ile Hz. Muhammed (a.s.m) olduğundan (على) "alâ" kullanılmıştır.