Onuncu Söz İkinci Hakikat'ta, mahlukatın Cenab-ı Hakk'a itaatleri nasıl onun izzet ve gayretini gösterir?


İzzet ve haysiyet sahibi bir zât, çok büyük ve güzel bir tesis açıp içinde muhtelif işlerde vazifelendirmek için insanları istihdam ediyor.

Bu açtığı tesiste, kendi şeref, haysiyet ve unvanlarına uygun olarak kâideler ve prensipler koysa ve tatbik edilmesini emretse ve o tesiste, onun şeref ve haysiyetinin muktezasınca hareket edilirse, bütün işlerin ahenkli bir şekilde sevk ve idaresinde o zâtın izzet ve azameti çok açık ve net bir şekilde görünür.

Aynen bunun gibi, kâinata dikkatle bakılsa, her şeyin Allah’a itaat ettiği görülür. Ne Güneş büyüklüğüne ve cirmine güvenip O’na itaatsizlik edebilir, ne de gözle görülemeyecek kadar küçük bir mikrop O’nun nazarından kaçabilir. Her şeyde tam ve eksiksiz bir itaat ve imtisal vardır. Bu da açıkça O’nun izzet ve azametini gösterir. İtaat etmeyen kâfir ve müşrikleri ebedî ve şiddetli bir cezaya çarptırması O’nun izzetindendir.

Cenâb-ı Hakk’ın izzet ve azameti karşısında her şey ve herkes itaat etmeye mahkûmdur. O halde kâinatta açıkça görünen itaat ve sükûnet de O’nun izzet ve azametini gösterir.

“En büyük şahıs, en büyük bir itaatle, mütevaziâne bir havf ve heybet altında hizmet eder.”(1)

cümlesi, kâinattaki bu mutlak itaate işaret eden veciz bir ifadedir.

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, İkinci Suret.