"Dünyanın, kıyamet ve haşre kabiliyeti vardır." cümlesini izah eder misiniz, kabiliyetten kasıt nedir?


Bu cümledeki kabiliyet kelimesi, istidat mânasındadır. Zâten bu iki kelime çok yakın mâna taşırlar. Lügatte her iki kelime için de “yetenek, güç” mânası verilmekte, kabiliyet için, ilave olarak, “imkân” mânası da verilmektedir.

Bu son mânaya göre, esas olan istidattır, kabiliyetler ondan çıkarlar. Meselâ, insanın ilim tahsil etmeye istidadı vardır. Bu istidadını dinî ilimlere de fiziğe de kimyaya da astronamiye de yönlendirmesi kabildir, mümkündür.

Bir kavak ağacının ise meyve vermesi kabil değildir, yani buna istidadı, kabiliyeti yoktur. Taşın da büyüme kabiliyeti yoktur.

Güneşten kopmuş bir lav parçası iken çeşitli terbiyelerden geçerek bugünkü halini alan dünyamızın, yıkılmaya ve ortadan kalkmaya kabiliyeti vardır. Konunun devamında bunun ispatı tekâmül kanunu ile yapılmaktadır.

Soru cümlesindeki dünya kelimesi, kâinat manasına kullanılmıştır. Zira haşre kabiliyeti olan şey, sadece yerküresinin kendisi değil, dünya hayatının ve kâinatın tamamıdır.

İnşa edlen bir binanın sökülmesi ve yerine yeni bir binanın yapılması kabildir ve mümkündür. Üstadımızın “Dünya öldükten sonra âhiret suretinde dirilecektir.” ifadesi bunu çok güzel ders vermektedir. İnsanı yaratan Allah, onu öldürdükten sonra yeniden dirilteceği gibi, dünyayı da öldürecek ve âhiret olarak  diriltecektir.