İnanmayan bir kişi, aczini fakrını kullanarak yükselebilri mi veya Allah'a ulaşabilir mi? İman etmek şart mıdır?


Acizlik ve fakirlik, Allah’ın kudret ve zenginliğine açılan iki pencere, iki kapı hükmündedir. İnsan aczini anladıkça Allah’ın kudretini de o nispetle anlar. Yani ne kadar acizlik, o kadar kudret bilinci. Aynı ölçü fakirlik için de geçerlidir. Tabi bu keyfiyetler iman temeli üstünde inkişaf eder. Allah’ın varlığını ve birliğini bilmeyen birisi, onun isim ve sıfatlarını idrak edemez.

Ama insanın fıtratına dizayn edilen acizlik ve fakirlik damarı, Allah’ı bulmakta ve ona iman etmekte bir teşvikçi faktör olabilir. Bir insan çaresizlik ve ihtiyaç işareti ile çare olan Allah’ı sezebilir. Ama bu sezmek ve bilmek sağlam imandan hasıl olan marifete yetişmez, onun derinliğine ulaşmaz. Bu yüzden insan ne kadar aczini ve fakrını bilse de iman çerçevesine girmez ise, marifete ve dolayısı ile de muhabbete ulaşamaz.

Öyle ise imansız, aczinin ve fakrının idrakinde olmak tek başına yeterli değildir.

İlgili yeri okumak için tıklayınız:

Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Zeyl.