"İslamiyetle o nimet-i vücud alem-i gayb ve şehadet kadar genişlendi. Hem iman-ı tahkikiyi in'am etti. O imanla o nimet-i vücud, dünya ve ahireti içine aldı." İslamiyetle alem-i gayb nimetini, imanla ahiret nimetini irtibatlandırıyor; farkı nedir?


Cenab-ı Hak insana aşağıdan yukarıya, genişleyerek giden birçok nimetler ihsan etmiştir. Bu nimetlerle insanın ufku ve istifadesi sürekli genişleyerek ve katlanarak ilerliyor.

Birinci ve en temel nimet vücut ve varlık nimetidir ki, bu nimeti büyütmek ve çoğaltmak için hayatı verdi. Hayat nimeti, alem-i şehadet denilen bütün kainatla irtibat ve alaka peyda ettirdi. Nimet sahası bütün kainat oldu. Bu hayat nimetine, insaniyet nimetini ekledi ve istifade alanı maddi ve manevi alemleri de kuşattı. Bu vücut, hayat,  insaniyet nimetlerine İslamiyet nimetini de vererek dairesi ve istifade alanını  alem-i şehadet ve gaybı içine alarak daha da büyüdü. İman-ı tahkiki nimeti ile de dünya ve ahreti içine aldı.

İmanda marifet ve muhabbeti vererek, imkan ve vücub dairelerini de içine aldı ve nimetin en yüksek ve geniş manasına ulaşmış oldu.

Burada, İslamiyet  ile iman-ı tahkikinin arasındaki fark ise, İslamiyet daha geniş olan alem-i gaybı ifade erken, imanı tahkiki ise ona nispeten daha dar olan ahreti göstermesinde, istifade ve faydalanma açısından ahiret hususiyet kesp ediyor. Bir manada, şahsa özel, genişlik manasını ihtar ediyor.

Mesela, çarşı pazar, bir insan için hanesine göre daha geniştir, ama faydalanma ve istifade ve rahatlık açısından hususi hanesi ve konağı, çarşı pazara nispeten o şahsa daha çok faydalıdır. İmanı tahkiki, İslamiyet içinde nasıl özel ise alem-i gayb içinde de ahiret alemi daha özeldir ve istifade açısından daha geniştir diyebiliriz.