"Bütün peygamberler (aleyhimüsselâm), bütün dâvâları beş altı esas üzerine dönüyor, mütemadiyen o esasları ders vermeye ve ispat etmeye çalışıyorlar." Bu beş altı esas nelerdir?


"Beş altı esas" ifadesi ile işaret edilen husus; iman ve ibadetin bütün peygamberlerin ve semavi dinlerin ortak bir paydası ve müttefik bir konusu olduğu hususudur. Hazreti Âdem (as)’den başlayıp Hazreti Peygamber Efendimiz (asm) ile son bulan nübüvvet halkasının ana umdesi ve temel değişmez esası, iman ve ibadettir. Bunun dışındaki sosyal ve siyasi konulara bakan hükümler, zamanın değişmesi ile değişebilirler. Nitekim bütün peygamberler kavimlerine farklı şeriatlar getirmişler ve birçok hususta farklı hükümleri tatbik etmişlerdir.

 Lakin iman ve ibadetin esasları asla değişmez ve değişmemiştirler. İşte Üstad Hazretlerinin "beş altı esas" ifadesi ile işaret ettiği husus, bu müttefik ve değişmeyen iman ve ibadet esaslarıdır. Yoksa beş altı rakamları ayrı bir hususiyet ve mana içermiyor. Hatta beş rakamı İslam’ın şartlarına, altı rakamı da imanın esaslarına bakıyor denilse yanlış ve hatalı olmaz.