"Vaktiyle sekiz ayetten istifade ettiğim sekiz sözü..." ifadesine göre; Küçük Sözlerin her birine işaret eden ayetleri yazar mısınız?


Birinci Söz:

Besmele bahsi olduğu için besmele ayetinin bir tefsiridir.

"...Vur asânı taşa' buyurduk..." (Bakara, 2/60).

"Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol, dedik." (Enbiyâ, 21/69).

İkinci Söz:

"O takvâ sahipleri ki, görmedikleri halde Allah'a ve Onun bildirdiklerine iman ederler." (Bakara, 2/3)

Üçüncü Söz:

"Ey insanlar, ibadet ediniz..." (Bakara, 2/21).

Dördüncü Söz:

"Namaz dinin direğidir."(1) hadisinin ve Kur'an'da on dört yerde geçen "Namazı kılın!.." ayetlerinin bir tefsiri hükmündedir.

Beşinci Söz:

"Şüphesiz ki Allah takvâya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir." (Nahl, 16/128).

Altıncı Söz:

"Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır.” (Tevbe, 9/111).

Yedinci Söz:

Allah’a ve ahirete iman etmenin, insan ruhuna ve âlemine yaptığı müspet tesiri ve getirdiği saadeti gösteren bir bahistir. Bu yüzden Allah ve ahireti zikreden ve ona inanmayı emreden ayetlerin umumi bir tefsiri hükmündedir.

Sekizinci Söz:

"Allah Teâlâ ki, Ondan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O ezelî hayat sahibidir ve kayyûmdur; varlığı için hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığı gibi, her şey Onun yaratmasıyla vücut bulur." (Bakara, 2/255).

"Şüphesiz ki Allah katında makbul olan din İslâm dinidir..." (Âl-i İmran, 3/19).

Dokuzuncu Söz:

"Akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde olanların hamd ve senâsı Ona mahsustur. Gündüzün sonuna doğru ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın." (Rum, 30/17-18).

(1) bk. Tirmizi, İmân: 8; İbni Mâce, Fiten: 12; Müsned, 5:231, 237; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:76.