Avrupa ülkelerinin yaşam standartlarının iyi olması, ömürlerinin uzun olması ile fakir ülkelerin içler acısı durumda olmalarını kader cihetinden nasıl değerlendirmek lazımdır?


Kainatta iki türlü şeriat vardır.

Birisi Allah’ın kelam sıfatından gelen ve vahiy ve peygamberler vasıtası ile insanlığa gönderilen dinlerdir. Bu şeriatın asıl muhatabı insanlıktır. Bu şeriata uymak, yaşamak ve hayatları ile aksettirmek insanların görev ve vazifesidir. 

Diğer şeriat ise Allah’ın irade ve kudret sıfatından gelen tekvini şeriattır. Yani kainata konulmuş bütün kanun ve adetullahlardır. Çekirdeğin bir sistem ile çatlayıp büyümesi, yıldızların hassas bir şekilde yörünge içinde hareket etmeleri, bütün canlıların hayat şartlarının ve rızıklarının mükemmelen tanzim ve tedbir edilmesi gibi işlerin hepsi irade sıfatından gelen şeriatın meseleleri ve hükümleridir.

 İşte nasıl kelam sıfatından gelen dinin hükümlerine uymak, insanların ve cinlerin görev ve vazifesi ise, irade sıfatından gelen fıtri ve tekvini şeriata uymak da yine bütün insanların ve cinlerin görev ve vazifesidir. Dine uymayanların ekserisi ahiret hayatında ceza çekerler, ama fıtri şeriata, yani kainatın fizik yasalarına uymayanlar peşinen cezasını bu dünyada fakir ve zelil olarak çekerler. Bu Mümin olsun, kafir olsun fark etmez. Kainattaki adet ve kurallara uymayanların peşinen zelil ve hakir olmaları Allah’ın değişmez bir kanunudur.

Bir insan tekvini şeriata tam riayet ederse, Allah onun geçimini ve yaşamını genişlendirir, ömrünü de uzun kılar.

Mesela, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı maddeler ile hayatını zehir edenlerin; hayatının kısa, sağlıklı ve iyi beslenenlerin hayatının uzun olması Allah’ın fıtri bir yasasıdır. Biz bu yasaya uyarsak uzun, uymazsak kısa yaşamamız mukadderdir.

Mesela, Allah fıtrat kanunlarının lisanı hali ile diyor ki, falanca kulum sigara içmez ise seksen yıl, içerse elli yıl yaşar. O falanca kul bu fıtri kaideye riayet ederse, kaderde muallak duran hükme mazhar olur. İlaç ve sağlıkta geri olan ülkelerin ömür ortalaması az iken, ileri ülkelerin ömür ortalamalarının fazla olması bu ikinci şeriata uyup uymamak ile ilgilidir. Allah bu ikinci şeriatta mümin kafir ayrımı yapmıyor, kim bu şeriata uyarsa mükafatını peşin alıyor, kim de uymaz ise cezasını peşinen görüyor.

İslam ülkelerinin geri kalmasının en büyük sebebi, bu fıtri şeriata yeterince uymamalarıdır. Gerçi birinci şeriata da tam uydukları söylenemez.

Özet olarak; her iki cihanda mesut ve bahtiyar olmanın yolu her iki şeriata tam riayet etmekle mümkündür. Kafirler belki bu dünyada tekvini şeriata uymanın mükafatını görüyor olabilirler, lakin onlar da ahiret cihanında perişan olacaklalar, zira ilk şeriata riayet etmiyorlar...