"Beş letaife makes ve mazhar olmasına nazar-ı belagatçe delalet eden emare şudur ki: Bu beş maksat, bir nehir gibi şu ayetlerin altında cereyan etmekle, ayetten ayete intikal neticesinde havuzunda içtima etmiştir." İzah eder misiniz?


"Onlar sana indirilen Kur'ân'a da senden önceki peygamberlere indirilen kitaplara da inanırlar. Onlar, âhirete de kesin olarak iman etmiş kimselerdir." (Bakara, 2/4)

Bu beş letâif, “senden öncekiler” âyetinin sadefindedir.

Maksatlar ise:

1. Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, Resul’dür.
2. Ekmelü'r-Rusüldür.
3. Hâtemü'l-Enbiyâdır.
4. Risâleti, âmmedir.
5. Şeriatı, sâir şeriatların mehâsinini cem’ ile onların nâsihidir.

Bu âyette, nübüvvet ve ona âit beş maksada nasıl belâgat açısından işaretler olduğuna işaret ediyor. Yukarıda nübüvvet ile ilgili beş maksat, bir nehir gibi âyetlerin altından nasıl akıp her bir kelime içine nasıl sirâyet ettiğini, gramer ve belâgat ilminin incelikleri ile Üstad izâh ediyor.

Kur'an’da ana konular bahsi geçen âyet ve surelerde, âdeta bir nehir gibi her bir kelime ve cümlede kendini gösteriyor. Bu da ancak, ifâdenin mucize derecesinde mümkündür. Zira, nazarı mahdut olan insanın bu mucizevi ifâde tarzını kullanması muhâldir.