Osman-ı Halidi kimdir ve Üstad'dan nasıl bahsetmiştir?


Saf, berrak olan Ehl-sünnet dairesinde ilm-i haklikat ve tarikatı neşreden, İsparta'nın meşhur ve nedar-ı fahrı ''Başkazalı Osman-ı Halidi Hazretleri'' dir. Bu zat Mevlana Halid Hazretlerini tarikatına mensuptur.

Vefatı, Isparta 1292/1876 senelerindedir. Bediüzzamanın doğduğu sene. Bu zat Isparta'nın güneybatısına düşen dağın yamacında ''Sidre'' namında bir mevkide riyazet ve tesbihatlarını icra ederlermiş. Kırk günlük riyazet gıdasını, bir iki günde yer, daha kırk güne kadar birşey yemeden tesbihat ve zikirlerine devam ederlermiş. Rivayete göre bazen kırk gün süren riyazetinin hitamında mübarek dudakları birbirine yapışırmış.

İşte bu Zat, vefatına yakın günlerde, hem evlatlarına hem de yakınlarına kesin olarak demiştir ki :

''İmanı kurtaran bir müceddid çıkacak. O da bu sene tevellüd etmiştir.'' Ayrıca ilave ederek : ''Benim dört oğlumdan birisi, o gelecek müceddid Zat ile görüşecek ve elini öpecektir.'' buyurmuştur.

Bu hidasenin üzerinden otuz beş sene geçtikten sonra, 1327/1911'de Isparta'nın Atabey kazasına bir gün, sünnet ve hısf cemiyetlerinden birisinde, cemaat tarafından Osman Halidi'nin dört evladından sonuncusu olan Ahmed Efendi'ye sorarlar: ''Siz hep müceddid, müceddid dersiniz! O müceddid kimdir ve nerdedir?" Sorulan suale karşı Ahmed Efendi: ''Evet şimdi mevcuttur ve otuş beş yaşındadır.'' diye cevap vermiştir.

Aradan geçen hayli zaman sonra, Hazret-i Üstad Isparta'ya teşrif ettiklerinde; Isparta'nın Yenice mahallesinde oturan Nuri Efendi, Osman-ı Halidi Efendi'nin hayatta kalan son oğlu Ahmed Efendi'ye sorar ''Pederiniz, benim evladımdan birisi o müceddid ile görüşecek ve elini öprecek, buyurmuşlar, bu nasıldır?" sualine cevaben Ahmed efendi: ''Evet, merhum pederimin sözü çıktı, ben onunla görüştüm." demiştir.(1)

Bu hadise-i gaybiyeyi Hazret-i Üstad "... o evliya-yı meşhureden kırk günde bir defa ekmek yiyen, kırk gün yemeyen Osman Halidî'nin ihbarı ve evlatlarına vasiyetiyle ve ...''(2) şeklinde ifade ediyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayat, I/39.
(2) bk. Sikke-i Tadik-i Gaybi, Parlak Fıkralar...