Bediüzzaman Said Nursi neden lahikaları yazma ihtiyacı duymuştur?


Lahikalar, Üstad'ın talebeleri ile mektuplaşmasından hasıl olan kitaplardır. Bu mektuplar daha çok, hizmet tarzı ve metotları hakkında  talebeler ile Üstat arasında bir diyalog aracıdır.

Malum, Üstad zamanında telefon ve iletişim araçları yaygın olarak kullanılmıyordu, en yaygın haberleşme aracı mektuplaşma idi. Bu yüzden Üstat, talebelerini mektuplaşma ile aydınlatıyor ve terbiye ediyordu. Ya da talebeleri bir meramını ve sorusunu mektup vasıtası ile Üstad'a iletiyordu. Üstat da buna mektup ile cevap verdiği için, bu mektupların toplamı bir mecmua şeklini almıştır.

İçinde çok kıymetli hizmet metotları ve ilmi tespitler olduğu için, bunların zayi olmaması için, lahika tarzında tabedilmiştir. Yine Üstad'ın mahkeme müdafaaları da bu lahikalara dahil edilmiştir ki, ileriki nesillere o dönemde yapılan keyfi zulümlerin vesikası olsun.

Üstad'ın iman hizmeti, ülke sınırlarını aştığı için, uzak yerlerdeki talebeleri  ile mektuplarla haberleşmiştir. Bu mektuplar da her biri kıymettar birer hatıra nevinden, gelecekteki ehl-i hizmetin hizmet düsturlarını alacakları manevi kılavuzlar olarak, külliyata dahil edilmiştir. Barla Lahikasını neşreden ağabeylerimizin önsöz mahiyetinde kitabın başına dercettikleri mektupta lahikaların misyonuna şu şekilde değinilmiştir:

"Bu lâhikaların bir kısmı ihtiyaca binaen yazılmış ve yazdırılmış ihtarlar olması ve aynı ihtiyacın her zaman tekerrürü melhuz bulunduğundan daima müracaat olunacak hikmetleri ve düsturları muhtevîdir. Nitekim yüzer vakıalar, hâdiseler ve meselelerde bu ihtiyaç, kendini göstermiştir."

"İşte, lâhika mektupları bu gibi hususlara da işaret ediyor. Değişen dünya hâdiseleri, geniş ve küllî meseleler ve şartlar altında isabetli hizmet-i Kur’âniyenin esaslarını ders veriyor."