"Her ne vakit o iki silsile imtizaç ve ittihat etmiş ise, yani silsile-i felsefe, silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet etmişse, âlem-i insaniyet parlak bir surette bir saadet, bir hayat-ı içtimaiye geçirmiştir." İzah eder misiniz?


Nübüvvetin gayesi, kalblerin iman nuru ile nurlanması ve ibadetle tekâmül etmesidir. Semavî kitapların kâinattan ve ondaki hadisattan bahsetmeleri Allah’ın varlığını ve birliğini ispat, İlâhî sıfatların ve esmânın tecellilerine dikkatleri çekmek içindir. Çoğu zaman fen bilimleri mânasında kullanılan felsefede ise esas olan, insanın dünya hayatını daha rahat ve müreffeh olarak geçirmesidir.

Bu iki gaye “imtizaç ve ittihat” edebilir, yani birlikte tahakkuk edebilir.  

“Silsile-i felsefe, silsile-i diyanete dehalet edip itaat ederek hizmet” ettiği taktirde, insanlar hem bu varlık âlemindeki hikmet ve rahmet tecellilerini hayret, hamd ve şükür ile temaşa edecekler, hem de sergilenen İlâhî ihsanlardan helal dairesinde diledikleri kadar istifade edebileceklerdir.