"İnsafsız dükkâncı da kumaşın en çürüğünden bir kat elbise verdi." Misaldeki "insafsız dükkâncı" kimi veya neyi temsil ediyor?


Dünyanın üç yüzü olduğu daha önceki sorularda geçmişti. Bunlardan birincisi esma-i ilahiyeye ayna olması, ikincisi ahirete tarla olması cihetleri idi. Üçüncü yüz ise insan nefsinin bu dünyadan aldığı lezzetelere bakıyordu. İşte “insafsız dünkâncı” ifadesi, mecaz olarak, dünyanın bu üçüncü yüzünün insan kalbini tatmin etmediği manasında kullanılmıştır. Bazı edebiyatçıların felekten yaptıkları şikâyetler de bu manadadır. Bu felek meselesi Muhakemat’ın Unsur-u Belağat bölümünde çok güzel tahlil edilmiştir.

Üstadımızın şu ifadelerini de burada nakledelim:

"...Hususan benim gibi nefs-i emmâreyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkârdır. Bir lezzet verse, bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse, yüz tokat vurur."(1)

1) bk. Lem’alar, On Yedinci Lem'a.