"Delil" ve "karine" kavramlarını açıklar mısınız?


Delil: Bilinmeyen bir şeyi keşfedip açığa çıkarmakta  ve bilinen bir şeyin ise sıhhatini ve doğruluğunu ispat etmekte vasıta ve âlet ittihaz olunan hususa denir. Genel bir ifade ile; bir şeyi ispatlamada kullanılan araç ve vasıtalarının bütününe denir.

Karine: Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ip ucu demektir. Anlaşılması zor olan hususların hak ve hakikatına dâir küçük ve ince göndermelerdir.

Delil daha zahir ve açık iken, karine daha kapalı ve incedir. Karine, hafif bir gönderme ve işaret nevindendir. Delil ise tam ve kati ispat aracıdır.

Delil zahir ve kati olmasından, herkes tarafından rahat ve kolayla anlaşılır; karine ise biraz daha ince ve latif olmasından, ilimde rusuhiyet ve anlayışta keskinlik ister.