Peygamberimiz (asv)'in, Risaleti cüzi ihtiyarıyla kabulu nerde, ne zaman ve nasıl olmuştur?


" عَلَيْكَ ’ye bedel  اِلَيْكَ ’nin zikri, Resul-i Ekremin (a.s.m.) teklif edilen risalet vazifesini cüz-ü ihtiyarîsiyle haml ve kabul etmiş olduğuna ve bu hizmet Cibril tarafından görüldüğünden, Resul-i Ekremin (a.s.m.) daha yüksek olduğuna işarettir. Çünkü عَلٰى da ihtiyar olmadığı gibi, vasıta-i nüzulün daha yüksek olduğuna delâlet eder. اِلَيْكَ deki zamirin ism-i zâhire tercih sebebi, Kur'ân ve Kur'ân'a ait hususat hususunda Hazret-i Muhammed (a.s.m.) yalnız muhatap olup, kelâm, Allah'ın kelâmı olduğuna işarettir. Bu kelâmın îcaz derecesi, şu zikredilen letâiften anlaşıldı."(1)

Burada Peygamberimiz (asv)'in nübüvveti nerde ve nasıl kabul ettiğinden ziyade, ayetin ifadesinden gramer ölçüleri dahilinde sadece nübüvveti iradesi ile kabul ettiği manası çıkarılıp vurgulanıyor. Peygamberimiz (asv)in, nübüvveti irade ile kabul etmesi maddi bir olay değil, manevi bir haldir; bu da ancak hadis ya da ayetin latif bir nüktesi ile anlaşılır. Üstat burada ayetin nüktesinden bu manayı tahric ediyor. Dolayısı ile bir olay ve mekandan bahsetmek zordur.  

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara suresi, 4. Ayetin Tefsiri.