"Cin ve şeytanın casusları, semâvat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp, gaybî haberleri getirerek, kâhinler ve maddiyyunlar ve bazı ispritizmacılar gibi gaipten haber vermelerini..." Kulak hırsızlığı yapanlar cinler mi, iblisler midir?


Cinler, bir cins ateşten yaratılmış olup, dünyanın insandan sonra en mühim sekenesidir. Akıl ve şuur sâhibi olup pek çok şer ve isyan yapabildikleri gibi "Peygamberlerin ve semâvî kitabların irşadlarıyla" insana yetişememekle beraber, terakki edip yüksek kemâlatlara çıkabilen mahluktur. İnsanlar gibi dinin bir kısım emirlerini yapmakla ve bazı yasaklarından kaçınmakla yükümlüdürler. Kıyamet ve haşirden sonra cinlerden de dünya imtihanını kazananlar cennete, kaybedenler cehenneme girecektir.

Kâinat ve içindeki bütün varlıklar hakkında, en birinci söz söyleme hakkı; onların yaratıcısı ve mâlikine aittir. Çünkü "Yapan bilir, öyleyse bilen konuşur." bir kaidedir. Cinlerin varlığını da evvelâ Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Ayrıca Peygamberimiz Resul-ü Ekrem (asm)'den gelen sahih rivayetler ve ashabının cinleri görmesi ve görüşmesi hâdiseleri de pek çoktur.

Cinlerin pek çok cinsleri vardır. Bunlar lâtif yaratıklar oldukları için, gaybî haberler getirmekte kullanılabilirler. Fakat Hazret-i Peygamber (asm)'den sonra cinlerin gaybî âlemden haber hırsızlamaları, Cenab-ı Hak tarafından men edilmiştir. Cinlerin, kötülüğe sevk edenlerine şeytan-ı cinnî de denilir.

"Cin ve şeytanın casusları, semâvat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp, gaybî haberleri getirerek, kâhinler ve maddiyyunlar ve bazı ispritizmacılar gibi gaipten haber vermelerini, nüzûl-ü vahyin bidâyetinde, vahye bir şüphe getirmemek için, onların o daimî casusluğu, o zaman daha ziyade şahaplarla recim ve men edildiğine dair olan mezkûr âyetler münasebetiyle, gayet mühim üç başlı bir suale muhtasar bir cevaptır…"(1)

Yukarıya aldığımız ifadeler de bu konunun ayetlerden istifade edilerek yazıldığını göstermektedir.

Kulak hırsızlığı yapanlar, cinlerin şerli ve şeytanlaşmış kısmıdır.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Yirmi Sekizinci Nüktesi.