Üstad'ın, İmam Şafii'ye tabi olması, Kader Risalesi'ndeki görüşlerinin de Şafii mezhebine has olduğu hususunda ne dersiniz; konuya vakıf olmak için mezhep değiştirmek gerekir mi?


Mezhepler, itikadi ve ameli olmak üzere ikiye ayrılır. İtikadi mezheplerMaturidi ve Eşari olmak üzere ikidir. Bu iki mezhep de haktır. Aralarındaki ihtilaflar, ekseriyet itibarı ile lafzidir, hakiki değildir.

Mesela; insan iradesinin esasını teşkil eden meyalana, birisi mevcut nazarı ile bakarken, diğeri itibari nazarı ile bakmış, ama sonuçta her ikisi de sorumluluk alacak bir iradenin varlığını kabul etmişler. Yine Eşariler, kazaya kader, kadere de kaza demişler; Maturudiler ise lafız olarak aksini demişler ama; mana noktasında aynıdırlar.

İtikadi hususların ameli hususlarla fazla bir ilişkisi yoktur. Amelde Şafi olan birisi itikatta Maturidi olabilir, durum tersi içinde geçerlidir.

Risale-i Nur'un, kader bahsi temel konuları içeriyor, yoksa mezhepler arasındaki lafzi farklılıklardan bahsetmiyor. Yani Üstad, orada bir mezhebi öne çıkarmıyor. Daha çok, kaderin anlaşılması zor yerlerini, temsil ile izah ediyor.

Kader bahsinde, Üstad yeri geldiği zaman, her iki itikadi mezhepten de söz ediyor. "Eşari ağırlıklı"  demek, isabetli bir görüş değil. Risale-i Nurlarda, kesinlikle mezhep değiştirecek bir husus yoktur.