"Öyle de Risâle-i Nur şems-i Kur'âniyenin ziyâsındaki elvân-ı seb'ayı ve o güneşteki renk renk, çeşit çeşit yedi nûru birden aynasında temessül ettirdiğinden,.." cümlesini devamıyla birlikte açıklar mısınız?


"Kalbime ihtâr edildi ki; nasıl ki, Mesnevi-î Şerif, şems-i Kur'ân'dan tezâhür eden yedi hakikattan bir hakikatın aynası olmuş, kudsî bir şerâfet almış; Mevlevîlerden başka daha çok ehl-i kalbin lâyemut bir mürşidi olmuş. Öyle de Risâle-i Nur şems-i Kur'âniyenin ziyâsındaki elvân-ı seb'ayı ve o güneşteki renk renk, çeşit çeşit yedi nûru birden aynasında temessül ettirdiğinden -inşâallah- yedi cihetle şerîf ve kudsî ve yedi Mesnevî kadar ehl-i hakikata bâkî bir rehber ve bir mürşid olacak."(1)

Üstad Hazretleri burada Mesnevi-i Şerif ile Risale-i Nur'un arasında bir mukayese yapıyor. Mesnevi-i Şerif Kur'an’ın yedi hakikatinden birisini yansıtırken, Risale-i Nur yedi hakikati de gösteriyor. Demek Risale-i Nur Mesnevi-i Şerif'den yedi kat daha müessir ve daha parlaktır ve öyle hizmet görecek.

Üstad Hazretleri burada yedi hakikatin ne olduğu hususunda bir izahat yapmadığı için, net bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak muhtemel manalar üzerinde durabiliriz.

Yedi hakikatin muhtemel bir manası şu olabilir; imanın altı rüknü ile İslam’ın şartlarının hikmetlerini bir rükün kabul edersek, yedi külli hakikat olur.

Mesnevi-i Şerif imanın ve İslam’ın umumi olduğu bir dönemde olmasından dolayı, Risale-i Nur gibi ispat ve ikna kısmına girmemiştir. Bu da daha çok ahlak ve tasavvuf ağırlıklı olmasına sebebiyet vermiştir. Ama Risale-i Nurlar hem imanın altı rüknünü hem de bir rükün hükmünde olan İslam’ın beş şartını, en azılı dinsizleri susturacak bir şekilde kati olarak izah ve ispat etmiştir.

Diğer muhtemel bir mana da Mesnevi-i Şerif; Allah’ın Vedud ismine mazhar olmuşken, Risale-i Nurlar ise bütün isimlere mazhar olmuştur. Işığın yedi tonu bütün isimlere işaret ederken, bir rengi ve tonu ise bir isme işaret ediyor. Mesnevi-i Şerif bir isme bakıyor. Risale-i Nurlar bütün isimlere bakıyor denilebilir. Mesnevi-i Şerifin hakikati Vedud ismi iken, Risale-i Nurların hakikati ise Hakim ve Rahim isim merkezli bütün isimlerdir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, On Dördüncü Nükte.