Ehl-i beytin on iki imamı hakkında bahisler Risalelerde geçiyor mu?


Evvela, on iki imam nazariyesi Şia’ya ait bir nazariyedir. On iki imam, İslam dininin Şia mezhebinin alt mezheplerinden "İmamiye-i isna aşeriye" (On ikicilik, fıkhî mezhep olarak Caferilik) mezhebinin kabullendiği imam silsilesine verilen bir addır.

Alevilik'te de on iki İmam inancı temel dini esası oluşturur. Bu cihetle Ehl-i sünnet çizgisinde olan Risale-i Nurların on iki imam kavramını ve Şii formatını  kabullenmesi mümkün ve vaki değildir.

İkincisi, Risale-i Nurlarda  Hz. Ali (ra) ve onun mübarek Ehl-i Beytine özel bir ilgi ve alaka olduğu doğrudur. Lakin bu ilgi ve alaka Şia çizgisinde bir ilgi ve alaka değil, Ehl-i sünnet çizgisinde bir ilgi ve alakadır.

Üçüncüsü, bizdeki Ehl-i Beyt manası ve sevgisi ile Şiadaki On iki imam nazariyesi ve sevgisi, bazı temel noktalarda buluşup barışabilir. Bu temel noktaları nazara alarak Risale-i Nurlarda Ehl-i Beytin imamlarına bir özel sevgi ve ilgi vardır, denilebilir.