Üstad'ın, "Eski Said'in kaybolup, Yeni Said olarak kendini görmesi" ne demektir?


Üstadımız Eski Said devrinde, kendi ifadesiyle, “İslamın hayat-ı içtimaiyyesiyle” yakından alakadar olmuş ve cemiyet hayatını tehlikelerden korumak ve ona doğru bir istikamet vermek için büyük gayret göstermiştir. Bu gayretler içerisinde, onun yanlış garplılaşma hareketiyle verdiği ilmî mücadelenin hususi bir yeri vardır.

Tanzimat devrinde bir kısım aydınların Garp medeniyetine hayran olmalarına ve Batı kültürünü bütünüyle ve aynen ülkemize taşımak istemelerine karşı, Üstad Hazretleri “Japon modeli” üzerinde durmuş, bizim de Japonlar gibi Garbın sadece ilmini, tekniğini alıp kendi manevi değerlerimizden taviz vermememiz gerektiğini bütün gücüyle savunmuştur.

Üstad kırk beş senelik ömrünü Eski Said Dönemi olarak ifade ediyor. Yeni Said Devrinde ise bütün himmetini iman hakikatlerinin telif ve neşrine veriyor.

Üstad Hazretleri, ekilen menfî tohumlara bakarak, istikbalde farzlarını bile terk edecek, hatta iman hakikatlerinde şüphe ve inkâra düşecek bir neslin geleceğinden korkmuş, bunu dert edinmiş ve her derdin dermanını veren Cenâb-ı Hak da ona Nur Risalelerinin yazılmasını ilham ve ihsan etmiştir.

Nitekim bu konuda kendisi bizzat şöyle buyurmaktadır: 

“Dert benimdir, deva Kur'an'ındır.” (Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektup)

Üstad Hazretleri, hayatındaki bu değişimi ve dönüm noktasını bir temsil ile bize numune-i imtisal nevinden zikrediyor. Yoksa Üstad, Eski Said Dönemi diye ifade ettiği zamanlarda da hiç durmadan İslama ve Kur’ana hizmet etmiştir.

Eski Said, hayatın geniş dairelerinde hizmet ediyordu, Yeni Said ise sürgünde, garip, kimsesizdir; gelecek nesillerin hidayetine vesile olacak nurlu Kur’an reçetelerini yazmakla meşguldür.

Üstad'ın hayatında ehemmiyetli iki merhale vardır: Eski Said ve Yeni Said. Aslında her iki Said de aynı Said'dir. Üstad'ın her iki dönemde de bütün gayreti ve himmeti İslam'ın i’lası ve terakkisi olmuştur.

Üstadımız'ın başlıca üç dönemi vardır; bunlar:

1. Eski Said: Bu devir doğumundan 1921 yılına kadardır.

2. Yeni Said: Bu devir 1921 yılından 1950 yılına kadardır. Bu devir Ankara'dan Van'a doğru giderken başlıyor.

3. Üçüncü Said Dönemi: 1950 yılından sonra yerleştiği Isparta'da başlıyor ve vefatlarına kadar devam ediyor.