"Fesadın başkalara geçmemek üzere hortumun üzerine, bir damganın vurulmasıyla seni teşhir ve ilân etmek lâzımdır." Hortum kelimesinin kullanılmasının nedeni veya hikmeti ne olabilir?


“Hortum” kelimesi ile Kalem suresi 16.ayete telmih edilmiştir. Ayet mealen şöyledir:

“Biz yakında onun hortumuna (burnuna) damga vuracağız.”

Burun, insanda izzet ve asaleti temsil ettiği gibi, "Burnuna damga vurmak." ise "Hortumunu kırmak." deyimini de içine almak işaretinin delaletiyle; "Gururlu ve kibirliyi zillet ve rezalete düşürme"yi ifade eder.

Burnu dağlamak veya damgalamak maddi olarak insanı çirkin ve kabih ettiği gibi, manevi damga da iman nuru ile bakan her ehl-i imanın -avam dahi olsa- o manen kabih olan kişiden istiskal etmesine sebep olur.

Her ruh gayrişuurî dahi olsa, bu manevi damgayı görür ve lisan-ı haliyle bunu beyne’n-nas ihsas eder ve bi’n-netice ruhların in’ikasından fesadı münteşir olan fasidden, ehl-i iman selamette kalır. Yeter ki suiihtiyarı ile fesada bilerek bulaşmasın.